Unga människor världen över känner låg grad av framtidshopp på grund av samtidens utmaningar som klimatkris, segregation och en orolig värld. Det visar flera studier. 

Majoriteten av unga i världen känner stor eller extremt stor rädsla för klimatförändringar och över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. Fyra av tio unga är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Det här visar en stor vetenskaplig studie från 2021 (se längre ner för länk till studien).

Många gymnasieelever i Sverige säger att de tror att jorden kan gå under under deras livstid och att de ser sig som den sista generationen. (Kairos future 2018: Den hopplösa generationen). Och BRIS tar ofta emot samtal från barn och unga som handlar om en orolig omvärld med påverkan på framtidstron. 

Alla anställda och ideella ledare inom våra kyrkor har här en viktig uppgift att fylla – genom att själva ta ansvar för till exempel klimatet, så att problemen och katastroferna inte dumpas på de ungas axlar. Men också genom att öka sin kunskap och öppna upp för samtal. Unga ska inte ensamma behöva bära på en högst relevant ångest och oro för de stora utmaningar vi står inför i samtiden. 

Vuxna som förnekar problem är det sista unga människor behöver. Som kyrkor behöver vi därför förmedla hopp genom att skapa rum för den sorg och rädsla som är naturliga känslor i en utmanande tid. Tillsammans, både barn, unga och vuxna, kan vi verka för att hitta gemenskapens hopp i tillvaron, även där det ser mörkt ut. 


Här hittar du forskning om hur vår tids stora utmaningar som klimatkris och en orolig samtid påverkar unga:

Rädsla och hopplöshet hos världens unga på grund av klimatförändringar

Majoriteten av unga i världen känner stor eller extremt stor rädsla för klimatförändringar och över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. Det visar en stor vetenskaplig studie från 2021 med 10 000 deltagare från tio länder i hela världen. Det är den största studien som gjorts om klimatångest bland ungdomar. Nästan hälften av ungdomarna, 45 procent, uppger att klimatångesten påverkar deras dagliga vardag och sättet de äter och sover. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar. 

Här hittar du olika artiklar från media som berättar mer om studien på Svenska: https://psykologtidningen.se/2022/01/04/sex-av-tio-unga-kanner-stor-oro-for-klimatforandringar/
https://fof.se/artikel/2021/9/larm-om-klimatangest-fran-varldens-unga/

Studien publicerades i The Lancet, Planetary Health 2021: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext

Osäkra tider – barnets rättigheter i en föränderlig värld

BRIS rapport 2023 visar att stödbehoven hos barn som mår dåligt är stora och att skyddet för barn i utsatta situationer behöver stärkas. BRIS antal kontakter med barn har ökat med 7 % sedan 2021. Allt fler samtal med barn handlar nu om samhällets stödinstanser, där erfarenheter av olika brister återkommer. Många samtal handlar också om en orolig omvärld som påverkar framtidstron. Rapporten visar också på en fortsatt ökning av samtal av allvarlig karaktär som t ex om självmord, självdestruktivitet, ätstörningar och sexuella övergrepp.
Osäkra tider- barnets rättigheter i en föränderlig värld, BRIS Rapport 2023:1 Årsrapport)

For A Better Day – vad unga behöver för en bättre framtid

När unga människor i Sverige själva beskriver vad som får dem att må dåligt pekar många på skolstress, betygskrav och vårdköer. Flera lyfter fram att psykisk hälsa borde bli ett skolämne. Det är resultatet av For A Better Day, ett unikt och omfattande initiativ som startades av Tim Bergling Foundation ihop med Bris, Mind och Suicide Zero, där unga människor har fått tycka till om vad de behöver för en bättre framtid.
Läs mer här.

Kopplingen mellan klimatförändringar, barnarbete, barnäktenskap och våld

På Barnfondens sida kan du läsa mer om sambandet mellan klimatförändringar och våld mot barn och om varför det är nödvändigt att inkludera barn och unga i klimatarbetet. På sidan finns också bra grafik om dessa frågor.
https://barnfonden.se/vart-arbete/fokus/klimat/klimat-och-vald-mot-barn/

Många unga ser sig som den sista generationen

Gymnasister säger i hög grad idag att jorden kan gå under under deras livstid. De känner stor vanmakt inför framtiden och många ser sig som den sista generationen. Framtidsförhoppningarna slår i botten. Unga brottas med stress, ångest, och oro inför omvärlden.
Kairos future 2018: Den hopplösa generationen

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

Många unga har goda levnadsvillkor i Sverige idag. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Utrikes födda unga möter t ex större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och gällande försörjning. Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland unga.
https://www.mucf.se/publikationer/goda-levnadsvillkor-manga-men-inte-alla

Om barn med migrationserfarenheter och deras möte med elevhälsan

Denna avhandling studerar upplevelsen av besök hos elevhälsan bland barn med migrationserfarenheter.
The relevance of cultures – Perspectives on health visits with children with migration experiences | Socialmedicinsk tidskrift