Det finns tillfällen när kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller en påverkansinsats. Sveriges kristna råd är också remissinstans då kyrkorna ger ett gemensamt svar till exempelvis riksdag och regering. Här presenteras fyra prioriterade påverkansområden för kyrkorna.

Sveriges kristna råds presidium samtalar om religionsfrihet och existentiell, andlig hälsa med Miljöpartiets Per Bolund.

Migration och integration

Migration och integration är ett prioriterat påverkansområdet för Sveriges kristna råd sedan starten 1992. Frågan är ständigt aktuell.

År 2005 genomfördes Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik. Det är en av de mest uppmärksammade manifestationer som SKR genomfört. Kyrkorna tillsammans med ytterligare 64 organisationer samlade då cirka 160 000 namnunderskrifter. Sedan 2015 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. Kyrkorna arbetar tillsammans för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. 2016 gjordes en ny namninsamling för en human migrationspolitik genom Juluppropet som samlade 80 000 namnunderskrifter.

Sveriges kristna råd deltar kontinuerligt i samhällsdebatten genom debattartiklar och närvaro vid konferenser och utbildningar, samt för dialog med Migrationsverket och ansvariga politiker inom riksdag och regering, samt svarar på remisser.

LÄS MER: Opinion migration

Religionsfrihet

Tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet är starkt begränsad. Religionsfriheten hotas också i Sverige. Vi ser det till exempel i vandaliserade kyrkor, moskéer och synagogor. Men också i ett höjt tonläge i debatten om böne­utrop, konfessionella friskolor och konvertiters utsatthet. En annan viktig fråga är ungas rätt till religion, bland annat utifrån att barnkonventionen är svensk lag.

Situationen för troende i Mellanöstern ständigt är aktuell. År 2013 samlades landets kyrkoledare till ett fackeltåg och opinionsmöte i centrala Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Liknande manifestationer har genomförts även senare.

Rådet deltar kontinuerligt i samhällsdebatten genom debattartiklar samt har kontakt med ansvariga politiker inom riksdag och regering, samt svarar på remisser.

Fred och mänskliga rättigheter

Genom Sveriges kristna råd vill kyrkorna verka för fred och försoning genom att få människor att inse sitt ömsesidiga beroende av varandra. Det kan ske genom gränsöverskridande möten, som till exempel dialoger mellan religioner eller kontakter mellan nya och gamla svenskar.

Kyrkorna skriver gemensamma debattartiklar i ämnet, uppvaktar politiker och deltar i och arrangerar gränsöverskridande seminarier och utbildningar. Områden som vi arbetat konkret med är exempelvis genderrelaterat våld, främjandet av en ickevåldskultur, förbud av kärnvapen och begränsning av vapenexport.

Hållbar utveckling

Aldrig tidigare har människan haft en så stor inverkan på ekosystemen som är basen för våra liv på jorden.

Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden och att det Gud skapar är gott. Som en del av skapelsen har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen. Utifrån den grunden utvecklar kyrkorna sina övertygelser om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling för planeten jorden.

Landets kyrkor arbetar tillsammans genom exempelvis temakampanjer inom kyrkorna, debattartiklar, seminarier och utbildningar och i samtal med politiker inom riksdag och regering.