Diakoni

Enligt kristen människosyn är varje människa oändligt värdefull och ska mötas med respekt.

Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. En vanligt använd definition lyder:

Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Det mesta diakonala arbetet sker av engagerade människor i lokala församlingar eller inom särskilda diakonala institutioner (exempelvis Hela människan och Stadsmissionerna).

En uppgift för Sveriges kristna råd är att formulera kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Diakonins månad

Inom Sveriges kristna råd finns en referensgrupp med representanter för kyrkorna och ett antal diakoniinstitutioner som möts för ömsesidig information och samtal om gemensamma frågor. Sveriges kristna råd arbetar också med ett särskilt Diakoni-fokus och tar vartannat år fram ett nytt temamaterial kallat Diakonins månad som infaller i september. Detta är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund som vill sätta fokus på en angelägen diakonal fråga. Vartannat år arrangeras också en diakonikonferens.

Skrivet om diakoni

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om diakoni. Här kan du läsa vad vi skrivit inom ämnet.