Bild på händer som tar i en äldre persons händer.

Enligt kristen människosyn är varje människa oändligt värdefull och ska mötas med respekt.

Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. En vanligt använd definition lyder:

Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Det mesta diakonala arbetet sker av engagerade människor i lokala församlingar eller inom särskilda diakonala institutioner (exempelvis Hela människan och Stadsmissionerna). En uppgift för Sveriges kristna råd är att formulera kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Inom Sveriges kristna råd finns en referensgrupp med representanter för kyrkorna och ett antal diakoniinstitutioner som möts för ömsesidig information och samtal om gemensamma frågor.

Tema för 2024 och 2025

Sveriges kristna råd tar vartannat år fram ett nytt diakonalt inspirationsmaterial utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Det är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer som vill sätta fokus på en angelägen diakonal fråga med målgrupp diakoner, präster och pastorer och andra som arbetar med och möter ungdomar i församlingarna.

Temat för 2024 och 2025 är Ungas vägar till mening – Mellan hopp och förtvivlan. Temat kan förslagsvis uppmärksammas särskilt den 13:e söndagen efter trefaldighet, Diakonins dag, som brukar infalla i september.