Enligt kristen människosyn är varje människa oändligt värdefull och ska mötas med respekt.

Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. En vanligt använd definition lyder:

Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Det mesta diakonala arbetet sker av engagerade människor i lokala församlingar eller inom särskilda diakonala institutioner (exempelvis Hela människan och Stadsmissionerna). En uppgift för Sveriges kristna råd är att formulera kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Inom Sveriges kristna råd finns en referensgrupp med representanter för kyrkorna och ett antal diakoniinstitutioner som möts för ömsesidig information och samtal om gemensamma frågor.

Kyrkornas gemensamma tema 2020 och 2021

Sveriges kristna råd tar vartannat år fram ett nytt diakonalt inspirationsmaterial utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Det är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer som vill sätta fokus på en angelägen diakonal fråga med målgrupp diakoner, präster och pastorer. Temat för åren 2020 och 2021 är Ensamhet.
Temat kan förslagsvis uppmärksammas särskilt den 13:e söndagen efter trefaldighet, Diakonins dag.
Länk: Diakonifokus om ensamhet.
Länkar temamaterial från tidigare år: Tidigare teman.