Sveriges kristna råd bildades i slutet av 1992 som nytt nationellt ekumeniskt organ i Sverige, med breddad medlemsbas och nya uppgifter jämfört med föregångaren Svenska Ekumeniska Nämnden som hade verkat sedan 1933.

TIDSLINJE

Några viktiga händelser

Maj 1933

Svenska Ekumeniska nämnden bildas vilket var föregångaren till Sveriges kristna råd.

December 1992

Sveriges kristna råd bildas med totalt 21 medlemskyrkor. Thord-Ove Thordson var den första generalsekreteraren.

December 1992

I samband med SKR:s bildande togs beslut att den andliga vården i Kriminalvården (Nav) skulle vara ett ansvarsområde.

April 1993

Det första rådsmötet hålls i Uppsala.

November 1993

SKR:s styrelse fastställer riktlinjer för ”Arbetsgruppen för invandrings- och integrationsfrågor”.

Januari 1994

Efter en interimsperiod upprättar Sveriges kristna råd ett kansli i centrala Stockholm.

Oktober 2002

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel grundas av Kyrkornas världsråd 2002, och blir en del av SKR:s ekumeniska åtaganden. De första svenska följeslagarna påbörjar sin utbildning i oktober.

2003

Sven-Bernhard Fast tillsätts som SKR:s andre generalsekreterare.

April 2005

Påskuppropet genomförs under faste- och påsktiden för en generösare flyktingpolitik med över 157 000 namnunderskrifter som överlämnas till migrationsminister Barbro Holmberg.

November 2005

Kyrkornas globala vecka lanseras som en återstart av den ekumeniska U-veckan.

2009

Det ekumeniska arbetet ”Kyrka för Fairtrade” startar som ett pilotprojekt.

Maj 2010

Samverkan med Sveriges interreligiösa råd, SIR, inleds i samband med att rådet konstitueras som en mötesplats för nationella religiösa företrädare i Sverige.

Juni 2011

Sveriges kristna råd flyttar sitt kansli till Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm.

Januari 2012

Karin Wiborn tillsätts som SKR:s tredje generalsekreterare.

Oktober 2016

Påven Franciskus besöker Sverige med anledning av att katoliker och lutheraner uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Värdar är Svenska kyrkan, Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Maj 2021

Sofia Camnerin tillsätts som SKR:s fjärde generalsekreterare.

Efter en interimsperiod upprättade SKR sitt kansli 1 januari 1994 på Lästmakargatan i centrala Stockholm. När Sveriges kristna råd bildades var det ekumeniska läget sådant att så gott som samtliga kyrkor och samfund i Sverige blev medlemmar eller associerade. Man valde att organisera sig i fyra kyrkofamiljer: Ortodoxa- och österländska kyrkorLutherska kyrkorFrikyrkofamiljen och Romersk-katolska kyrkan.

Påverkan och representation

En viktig uppgift har under åren varit att uppmärksamma när enskilda människor kommer i kläm. En av många opinionskampanjer ägde rum 2005 då kyrkorna tillsammans med ytterligare 64 organisationer samlade cirka 160 000 namnunderskrifter genom Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik. 2016 kom uppföljaren Juluppropet som samlade 80 000 namnunderskrifter.

En viktig del i rådets arbete har varit att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna. Det har skett i kontakt med organisationer, stiftelser, myndigheter, regering och civilsamhället.