Barn och unga

Sveriges kristna råd vill uppmärksamma barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort.

I Sveriges kyrkor bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det är alltifrån scouter, barnkörer, fritidsgårdar, integrationsprojekt till bibelstudier, konfirmationsverksamhet med mera. De olika kyrkorna har sina egna profiler och metoder, men lär av varandra och hämtar inspiration från det andra har gjort. Detta vill Sveriges kristna råd vara med att möjliggöra.

Nationell böndag

Nationell bönedag för världens barn uppmärksammas första måndagen i oktober som är den internationella barndagen. Bönen samordnas av Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen och Sveriges kristna råd.

Tre grupper

Sveriges kristna råd samordnar och initierar omvärldsbevakning och bevakar barn och ungdomars rättigheter i såväl kyrkorna som i samhället. Arbetets fokus är bestämt av SKR:s överordnade verksamhetsinriktning.

Dessa målsättningar förverkligas genom SKR:s engagemang i tre olika grupper:

 • Kyrkornas samråd för barnkonventionen

  Flera av SKR:s medlemskyrkor är med i Nätverket för Barnkonventionen. Det är ett nätverk av barn- och ungdomsorganisationer som arbetar för att Sverige skall göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Med inspiration från detta nätverk har de kyrkor som är medlemmar gått samman och bildat en samrådsgrupp som speciellt fokuserar på kyrkornas arbete med barnkonventionen.

  Främst relaterar detta till hur vi som kyrkliga aktörer tillvaratar vårt ansvar att verka och agera i enlighet med barnkonventionens grundprinciper om:
  – alla barns lika värde och rätt till skydd mot diskriminering (artikel 2)
  – barnets bästa i all beslut som berör dem (artikel 3)
  – barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  – barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12)
  Vidare vill SKR sätta särskilt fokus på barnens rätt till religionsfrihet.

  Barnkonventionens artikel 14 stipulerar: ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.” I detta inkluderas också barn och ungas rätt till ”andlig utveckling” (artiklarna 23, 27 och 32).

  Praktiskt strävar Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen att tillvaratas detta på tre sätt:
  1. Försöker identifiera områden som behöver analyseras utifrån ett barnperspektiv.
  2. Bedriver opinionsbildning både i relation till kyrkor och samhälle som ligger i linje med nätverkets och kyrkornas vilja (se exempelvis debatt Barnkonventionen och debatt Bön).
  3. Utbyter praktiska erfarenheter om hur kyrkornas med barnens rättigheter.

  Just nu deltar följande kyrkor och samfund i samrådsgruppen: Equmeniakyrkan, Equemnia, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Sensus, Bilda och SALT.

 • Referensgruppen för skola och kyrkan

  I samband med att den nya skollagen trädde i kraft 2010 förändrades kyrkornas förhållande till skolan. Idag är det inte kyrkorna som går till skolan utan snarare skolan som kommer till kyrkan. Det sker genom skolbesök som vill informera sig om gudstjänstrummet, påsk- eller julvandringar eller Svenska bibelsällskapets bibeläventyr. SKR:s arbetsgrupp arbetar därför inte i första hand med att tillhanda hålla material eller idéer om hur detta skall gå till utan det handlar mer om att bevaka, analysera och opinionsbilda när det gäller frågor som har med religion i skola att göra. Det handlar inte minst om förståelse för religiösa utövning, kulturella krockar och etiska frågeställningar.

  Praktiskt genomförs detta exempelvis genom seminarier, workshops och forum för omvärldsanalys.

 • Sveriges Kristna Ungdoms Råd (SKUR)

  I SKUR ingår ett tjugotal ungdomsorganisationer. Alla har sin egen profil och fokus. Nätverket träffas tre gånger om året och utbyter erfarenheter. Man delar med sig av metoder och idéer. I denna grupp diskuteras också frågor som kan vara av gemensam karaktär i vilken man vill bidra till samhällets debatt. I gruppen samtalar man om utmaningar som är gemensamma för alla kristna organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Inom ramen för SKUR-engagemanget finns också en internationell utblick genom att SKR är medlem i Ecumenical Youth Council in Europe – EYCE.

  SKR fungerar som samordnare och koordinator för denna grupp.

Kontaktperson