Sveriges kristna råd uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort.

I Sveriges kyrkor bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det är alltifrån scouter, barnkörer, fritidsgårdar, integrationsprojekt till bibelstudier, konfirmationsverksamhet med mera. De olika kyrkorna har sina egna profiler och metoder, men lär av varandra och hämtar inspiration från det andra har gjort. Detta vill Sveriges kristna råd vara med att möjliggöra.

Ung ekumenik-resa till Rom hösten 2023

Den 29 september- 1 oktober inbjuder Sveriges kristna råd till en ekumenisk resa till Rom. Unga människor från olika delar av världen kommer att samlas för att förenas i bön och till gudstjänster. Under helgen kommer bland annat påve Franciskus leda en ekumenisk bön på Petersplatsen.
LÄS MER

Ung Ekumenik

Ung Ekumenik är ett projekt som startade hösten 2020 och riktar sig till ungdomar och unga vuxna under 30 år. Projektet sträcker sig fram till år 2025 och har ett antal milstolpar och delprojekt som formulerades under början av 2021.

Barnkonventionen

Kyrkorna välkomnar att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är svensk lag. Samtidigt finns stora utmaningar när konventionens regler konkret ska tolkas utifrån barnets rätt att söka sin tro eller att inte tro. Detta utifrån strömningar i Sverige som förespråkar att barn ska växa upp i en religionsfri värld. Landets kyrkoledare har skriven en debattartikel om detta (DN debatt 20/11 2019). 

Ung och troende

Sveriges kristna råd arbetar med rapporten Unga troende i samhället som visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro och var fjärde upplever sig kränkt av sin lärare. Det gör att många unga troende döljer sin tro. Rapporten släpptes i samband med ett frukostseminarium 19 februari.
Läs mer om rapporten här: Nyhet

Ladda ner rapporten här:
 Rapport uppdaterad 29 april 2020.pdf
Rapporten uppdaterades 29 april på grund av felräkning. På sidan 9 angavs att 27% av dem som upplevt kränkningar angav att lärare varit involverade. Den korrekta siffran är 23%, däremot är det 30% som anger att det sker i skolmiljön. Det fanns även ett skrivfel på samma sida som gjort att vissa tolkat det som om 27% relaterar till alla svarande. Det är inte korrekt, rätt är att en knapp fjärdedel (23%) av dem som upplevt kräkningar anger lärare. Vi har i den senaste utgåvan angivit de korrekta siffrorna samt rättat skrivfelet så att det inte ska gå att misstolka.

Se frukostseminariet, Unga troende i samhället

Nationell böndag

Nationell bönedag för världens barn uppmärksammas första måndagen i oktober som är en internationell barndag. Bönen samordnas av Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen och Sveriges kristna råd.
LÄS MER

Grupper

Sveriges kristna råd samordnar och initierar omvärldsbevakning och bevakar barn och ungdomars rättigheter i såväl kyrkorna som i samhället. Arbetets fokus är bestämt av SKR:s överordnade verksamhetsinriktning.

Dessa målsättningar förverkligas genom SKR:s engagemang i två grupper:

Flera av SKR:s medlemskyrkor är med i Nätverket för Barnkonventionen. Det är ett nätverk av barn- och ungdomsorganisationer som arbetar för att Sverige skall göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Med inspiration från detta nätverk har de kyrkor som är medlemmar gått samman och bildat en samrådsgrupp som speciellt fokuserar på kyrkornas arbete med barnkonventionen.

Främst relaterar detta till hur vi som kyrkliga aktörer tillvaratar vårt ansvar att verka och agera i enlighet med barnkonventionens grundprinciper om:
– alla barns lika värde och rätt till skydd mot diskriminering (artikel 2)
– barnets bästa i all beslut som berör dem (artikel 3)
– barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
– barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12)
Vidare vill SKR sätta särskilt fokus på barnens rätt till religionsfrihet.

Barnkonventionens artikel 14 stipulerar: ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.” I detta inkluderas också barn och ungas rätt till ”andlig utveckling” (artiklarna 23, 27 och 32).

Praktiskt strävar Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen att tillvaratas detta på tre sätt:
1. Försöker identifiera områden som behöver analyseras utifrån ett barnperspektiv.
2. Bedriver opinionsbildning både i relation till kyrkor och samhälle som ligger i linje med nätverkets och kyrkornas vilja (se exempelvis debatt Barnkonventionen och debatt Bön).
3. Utbyter praktiska erfarenheter om hur kyrkornas med barnens rättigheter.

Just nu deltar följande kyrkor och samfund i samrådsgruppen: Equmeniakyrkan, Equemnia, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Sensus, Bilda och SALT.

I SKUR ingår ett tjugotal ungdomsorganisationer. Alla har sin egen profil och fokus. Nätverket träffas tre gånger om året och utbyter erfarenheter. Man delar med sig av metoder och idéer. I denna grupp diskuteras också frågor som kan vara av gemensam karaktär i vilken man vill bidra till samhällets debatt. I gruppen samtalar man om utmaningar som är gemensamma för alla kristna organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Inom ramen för SKUR-engagemanget finns också en internationell utblick genom att SKR är medlem i Ecumenical Youth Council in Europe – EYCE.

SKR fungerar som samordnare och koordinator för denna grupp.