En viktig del av arbetet inom Sveriges kristna råd är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna, både i Sverige och internationellt.

Påverkan och representation

Generalsekreteraren står regelbundet i kontakt politiker och andra makthavare som företrädare för svensk kristenhet. Det sker bland annat genom kontakt med myndigheter, regering och samhälle. Företrädare för Sveriges kyrkor bjuds in till officiella händelser som exempelvis talmansmiddagar, kungliga högtider och middagar. Det kan också handla om manifestationer där samhällets olika aktörer tillsammans agerar. Sveriges kristna råd är också remissinstans för riksdag och regering.

Internationellt

Internationellt finns flera nätverk för kristen enhet och samverkan mellan kyrkor. En viktig del av Sveriges kristna råds arbete är att följa och ta del i det globala samtalet. Det innebär att Sveriges kristna råd närvarar i samlingar som sker inom Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) och Kyrkornas Europaråd (Council of European Churches, CEC). SKR skapar en gemensam plattform i Sverige för kyrkorna för att förbereda och följa upp det internationella arbetet.

Ett stort antal av medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd har sitt centrum någon annanstans i världen, och samtliga är förbundna med olika internationella nätverk. Sveriges kristna råd har de senaste året besökt nationella råd eller kyrkor i till exempel Armenien, Indien, Myanmar, Syrien, Sydkorea, Israel och Palestina.

Norden och Europa

I Norden finns flera nätverk som samlas inom Ekumenik i Norden, som har till uppgift att stödja och administrera mötesplatser för ekumeniska samtal. Generalsekreterare för de nationella kristna råden i Europa och i Norden träffas årligen.