Verksamhetsinriktning

SKRs primära syfte är att vara en mötesplats för Sveriges kyrkor och ett uttryck för kristen enhet som främjar ett gemensam kristet vittnesbörd i ord och handling.

Allt vad Sveriges kristna råd är och gör bygger på den kristna enhetstanken, och är en förutsättning för att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på nationell nivå.

I strävan efter enhet lever SKR, tillsammans med kyrkorna i Europa, med de riktlinjer som anges i Charta Oecumenica och Tio tumregler för god ekumenik som är framtagna av SKR.

Kyrkorna tillsammans – i tro och handling
(2016-2020)

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

… är det uttryck som kyrkorna gemensamt har beslutat för arbetet inom rådet. I Kyrkornas världsråd samlas kyrkorna kring uttrycket

Rättvisans och fredens pilgrimer

Verksamhetsområden

Samtidigt som Sveriges kristna råd är en mötesplats där tro delas och enhet eftersträvas, utmanas kyrkorna att i tro och handling vara en profetisk röst i samhället som på teologisk grund talar med gemensam röst i en mångkulturell värld för rättfärdighet, fred och försoning.

Områden där kyrkorna söker samverkan i tro och handling

  • Inbördes samtal och bön för fördjupad kunskap, gemenskap och enhet
  • Kyrkans mission och det gemensamma vittnesbördet
  • Integration och migration
  • Religion och samhällsutveckling
  • Religionsfrihet
  • Global solidaritet och hållbar utveckling
  • Motivation och inspiration för och av lokal ekumenik
  • Andlig vård och omsorg

Handlingsplan

Verksamhetsinriktningen kompletteras årligen med en handlingsplan som beskriver hur kyrkorna tillsammans i tro och handling tar sig konkret uttryck.