Sveriges kristna råds primära syfte är att vara en mötesplats för Sveriges kyrkor och ett uttryck för kristen enhet som främjar ett gemensam kristet vittnesbörd i ord och handling.

Sveriges kristna råd – kyrkorna tillsammans i tro och handling

Sveriges kristna råd är en ekumenisk mötesplats och samlande kraft för kyrkorna i Sverige. Allt Sveriges kristna råd är och gör bygger på den kristna enhetstanken. Syftet är; att främja ett gemensamt vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor och samfund för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

Till Sveriges kristna råd kommer varje kyrka med sin speciella identitet och sina egna erfarenheter för att söka, uttrycka och fördjupa den kristna enheten, dela erfarenheter och tillsammans visa omvärlden på den tro som förenar och utmanar. Som kyrkorna tillsammans är Sveriges kristna råd en gemensam resurs för kyrkorna. Samtidigt stöder Sveriges kristna råd kyrkorna i att vara resurser för varandra i centrala uppgifter som teologisk reflektion, ekumeniskt vittnesbörd, diakoni och socialt ansvar. Sveriges kristna råd har också en uppgift i att samla kyrkorna för att tala med gemensam röst i viktiga samhällsfrågor. Medlemskyrkor och samarbetsorganisationer ställer resurser till förfogande i arbetsgrupper, arrangemang och samråd. Där driver vi tillsammans Sveriges kristna råds arbete framåt.

Verksamhetsinriktning 2022-2026:

”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”

Guds kärlek i Kristus sätter världen i rörelse. Sveriges kristna råd vill vara en del av den rörelsen genom att verka för kyrkornas och världens enhet och försoning i en tillvaro där polarisering och splittring är en realitet. Varje kristen kyrka är kallad att söka och bli delaktig i den enhet som Jesus bad om kvällen innan han gav sitt liv för att rädda världen (Joh 17:21). Kyrkans enhet är en verklighet skapad av Gud och har sin källa i den heliga treenigheten. Enheten är både den gåva kyrkan lever genom och den gåva Gud kallar kyrkan att göra närvarande i en sårad och söndrad värld, i hopp om försoning och helande.

I Sveriges kristna råd talar kyrkorna med gemensam röst för rättfärdighet, fred och försoning. I lokala sammanhang söker församlingar en djupare enhet genom lokala ekumeniska råd och olika initiativ. Den enhet som eftersträvas följs inte av krav på enhetlighet, utan har kapacitet att härbärgera mångfald och skillnad.

I sin strävan efter enhet och försoning går Sveriges kristna råd tillsammans med kyrkorna i Europa och i hela världen. Inriktningsorden ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning” ansluter till Kyrkornas världsråds tema för 2022 års generalförsamling. Orden präglas av övertygelsen att såväl kyrkornas som världens helande till enhet och försoning finns att finna i Kristus själv, genom vilken Gud blev kärleksfullt närvarande i världen, i all dess skönhet, skörhet och trasighet.

Områden där kyrkorna i SKR söker fördjupad kunskap, gemenskap och enhet i tro och handling är:

  • Teologisk reflektion, erfarenhetsutbyte och gemensam bön
  • Kyrkans mission och vittnesbörd
  • Andlig vård och omsorg
  • Global solidaritet, fred och hållbar utveckling
  • Religionsfrihet och samhällsutveckling

I samtliga dessa teman ska följande perspektiv beaktas:

  • Existentiell och andlig hälsa
  • Integration och migration
  • Olika aspekter av alla människors okränkbara värde
  • Barn och ungas rättigheter och delaktighet
  • Skapelsens integritet

Läs mer:

I strävan efter enhet lever SKR, tillsammans med kyrkorna i Europa, med de riktlinjer som anges i Charta Oecumenica och Tio tumregler för god ekumenik som är framtagna av SKR.