En viktig del i arbetet är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna i Sverige och internationellt. Det sker i kontakt med myndigheter, regering och civilsamhället.

Samtal med politiker under Almedalsveckan. Foto: Mikael Stjernberg.

Kontinuerliga dialogforum med regeringen

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.
Trossamfundsrådet – Regeringens råd med trossamfunden.

Nationell samverkan med organisationer och nätverk

Concord Sverige – medlem
Hela människan – samverkan inom referensgruppen för diakoni
Kristna fredsrörelsen – samverkan bland annat kring Martin Luther King-priset
Liv och fred-institutet – huvudman
Kyrkornas barnrättsverk – medlem
Sveriges ekumeniska kvinnoråd – kanslisamverkan
Svenska missionsrådet – kanslisamverkan
Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond – huvudman

Samarbete och samråd sker också med många andra organisationer, bland annat de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden och Asylrättscentrum.

Ekumenisk samverkan som leds av en eller flera av medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd

Kyrka-polis – Samverkan med Polismyndigheten kring själavård och kompetensförsörjning.
Kyrka för fairtrade – Samverkan kring rättvis handel för en hållbar värld.
Militärsjälavård – Samverkan för själavård inom Försvarsmakten.

Internationell samverkan

Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) – medlem
Europeiska kyrkokonferensen (CEC) – samverkan
Kyrkornas världsråd (WCC) – associerad medlem
Nordiskt Faith and Order-nätverk – mötesplats för ekumenisk teologisk reflektion
Norden-FOCCISA – nationella råden i Norden och elva länder i södra Afrika
Norden-Baltikum – nationella kristna råd möts till möten mellan generalsekreterare och till årliga ekumeniska sekreterarsamlingar.

Här nedan berättar vi om Kyrkornas världsråd och den Europeiska kyrkokonferensen

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) har cirka 345 medlemskyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka. Sveriges kristna råd är en associerad medlem till Kyrkornas världsråd och samarbetar bland annat inom Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Inom SKR finns KV-plattformen som är ett forum för diskussion för aktuella frågor i anslutning till Kyrkornas världsråd.

Kyrkornas världsråd samlar kyrkor och samfund från 110 länder och representerar 580 miljoner kristna från olika traditioner: reformerta (28%), lutheraner (16%), metodister (11%), ortodoxer, anglikaner, baptister och oberoende kyrkor.

Olav Fykse Tveit från Norge utsågs till generalsekreterare 2009 och omvaldes 2014. Han är stationerad i Genève och innehar uppdraget till 2019. Dr Agnes Abuom är centralkommitténs så kallade moderator och leder Kyrkornas världsråds arbete mellan generalförsamlingarna. Det högsta beslutande organet är generalförsamlingen som möts vart sjunde år för så väl överläggningar som gudstjänst och fest. Generalförsamlingen väljer en centralkommitté bestående av 150 personer som årligen möts för att förvalta och utveckla policies framtagna av generalförsamlingen. Den senaste generalförsamlingen hölls i Busan, Sydkorea 2013. Kyrkornas världsråd har inget huvudkontor eftersom organisationen är och styrs av sina medlemmar. Det administrativa centret ligger i Genève, Schweiz.

Kyrkornas världsråd bildades 1948 i Amsterdam med målet att ”be och arbeta” tillsammans, att utveckla relationer, teologi och praktiskt arbete. Det är en sammanslagning av tre tidigare organisationer: Life and Work med rötter i ekumeniska mötet i Stockholm 1925, Faith and Order med rötter i mötet i Lausanne 1927 och världsmissionsrådet med rötter i mötet i Edinburgh 1910. Svenska medlemskyrkor inom Kyrkornas världsråd är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan samt flera av de ortodoxa kyrkorna som också medlemmar genom sina kyrkor.

Kyrkornas världsråds vision är att leva ut kristen enhet, uppmärksamma hot mot mänskligheten och uppmuntra kyrkorna att ta bättre hand om skapelsen genom att värna om jorden och dess invånare.

”Rättvisans och fredens pilgrimer” är ett initiativ av medlemskyrkorna inom Kyrkornas världsråd för ”att tillsammans arbeta i en gemensam strävan, förnya den sanna kallelse i kyrkan genom samarbete om frågor om rättvisa och fred, läka en värld fylld med konflikter, orättvisor och smärta”. 

Den europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches, CEC) är en organisation med rötter dels i kontakterna mellan kristna tvärs över järnridån och dels i den europeiska gemenskapstanken. Organisationen samlar 115 medlemmar från alla de tre stora kyrkoriktningarna, katoliker, ortodoxa och protestanter. De svenska medlemskyrkorna är Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Sveriges kristna råd samverkar.

CEC arbetar främst med dialog mellan kyrkorna, teologi, mission, kyrkohistoria och dialog med europeiska institutioner. Det högsta beslutande organet är generalförsamlingen som möts vart sjätte år för överläggningar. Arbetet leds av en centralkommitté tillsammans med generalsekreteraren.

Organisationen grundades 1959 i Danmark och har numera sitt kansli i Bryssel i Belgien och i Strasbourg i Frankrike.

En viktig fråga är migration där CEC samverkar med Churches’ Commission for Migrants in Europé, CCME. Här finns Sveriges kristna råd finns med och arbetar aktivt.  

Inom SKR finns den Europa ekumeniska plattformen som är ett forum för diskussion för aktuella frågor i anslutning till Europa-frågor.