Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd – som representerar en majoritet av Sveriges befolkning.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Arbetet finansieras främst genom medlemsavgifter från kyrkorna. Dessutom finns projektfinansiering från exempelvis Sida för Ekumeniska följeslagarprogrammet. Ekonomiredovisning finns i vår Verksamhetsberättelse.

Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner. Omkring en halv miljon barn och vuxna i Sverige deltar vanligtvis varje vecka regelbundet i exempelvis gudstjänster eller barnaktiviteter i kyrkan.

Tre huvudområden för arbetet

Kyrkorna har lyft fram tre områden för arbetet inom Sveriges kristna råd. Kopplat till dessa områden finns ett 20-tal referens- och arbetsgrupper.

Referens- och arbetsgrupper

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs oftast genom att det finns arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I grupperna diskuteras olika initiativ och det utvecklas teologisk reflektion. Huvudlinjen är att SKR är en mötesplats och blir en aktör bara i de fall som kyrkorna/organisationerna ger SKR ett sådant uppdrag.

Sveriges kristna råd är med som huvudman för följande verksamheter: Life & Peace Institute och Nathan Söderbloms Minnesfond.