Sveriges kristna råd är en ekumenisk mötesplats och samlande kraft för kyrkorna i Sverige. Allt Sveriges kristna råd är och gör bygger på den kristna enhetstanken. Syftet är; att främja ett gemensamt vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor och samfund för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

Till Sveriges kristna råd kommer varje kyrka med sin speciella identitet och sina egna erfarenheter för att söka, uttrycka och fördjupa den kristna enheten, dela erfarenheter och tillsammans visa omvärlden på den tro som förenar och utmanar. Som kyrkorna tillsammans är Sveriges kristna råd en gemensam resurs för kyrkorna. Samtidigt stöder Sveriges kristna råd kyrkorna i att vara resurser för varandra i centrala uppgifter som teologisk reflektion, ekumeniskt vittnesbörd, diakoni och socialt ansvar. Sveriges kristna råd har också en uppgift i att samla kyrkorna för att tala med gemensam röst i viktiga samhällsfrågor. Medlemskyrkor och samarbetsorganisationer ställer resurser till förfogande i arbetsgrupper, arrangemang och samråd. Där driver vi tillsammans Sveriges kristna råds arbete framåt.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

Sveriges kristna råd är också en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Arbetet finansieras främst genom medlemsavgifter från kyrkorna. Dessutom finns projektfinansiering från exempelvis Sida för Ekumeniska följeslagarprogrammet. Ekonomiredovisning finns i vår Verksamhetsberättelse.

Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner. Omkring en halv miljon barn och vuxna i Sverige deltar vanligtvis varje vecka regelbundet i exempelvis gudstjänster eller barnaktiviteter i kyrkan.

Tre huvudområden för arbetet

Kyrkorna har lyft fram tre områden för arbetet inom Sveriges kristna råd. Kopplat till dessa områden finns ett 20-tal referens- och arbetsgrupper.

Referens- och arbetsgrupper

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs oftast genom att det finns arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I grupperna diskuteras olika initiativ och det utvecklas teologisk reflektion. Huvudlinjen är att SKR är en mötesplats och blir en aktör bara i de fall som kyrkorna/organisationerna ger SKR ett sådant uppdrag.

Sveriges kristna råd är med som huvudman för följande verksamheter: Life & Peace Institute och Nathan Söderbloms Minnesfond.