Sveriges kristna råd ser alla klagomål som viktiga och vi är tacksamma om du uppmärksammar oss på eventuella felaktigheter i vår verksamhet eller om du anser att vår personal bryter mot SKRs uppförandekod.

Som ett komplement till Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning finns de nerladdningsbara dokumenten Uppförandekod SKR samt Antikorruptionspolicy SKR som ger information om vad du kan förvänta dig av oss som organisation och hur du går tillväga för att lämna klagomål. Nedan riktlinjer är Antagna av styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 december 2020.

Sveriges kristna råds riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning

1. Introduktion

Dessa riktlinjer syftar till att beskriva hur Sveriges kristna råd tar emot och hanterar klagomål. Sveriges kristna råd ser alla klagomål som viktiga, som en del i vår utveckling som organisation och för att undvika framtida misstag.

Riktlinjerna för klagomålshantering är underordnade Sveriges kristna råds antikorruptionspolicy som säger att den som har en misstanke om eller upptäckt korruption alltid skall informera SKR.
SKRs system för klagomålshantering utgör en del av systemet för att rapportera korruptionsmisstankar, och kan också fungera som ett visselblåsarsystem där anställda inom SKR och samverkansparter kan slå larm om oegentligheter och missförhållanden direkt till SKRs ledning eller SKRs styrelse, se rubrik 8.

2. När kan klagomål framföras till SKR?

Formella klagomål kan framföras om SKR inte lever upp till de åtaganden som vi som organisation har påtagit oss. Enskilda klagomål ska alltså handla om att vi har brustit i att uppfylla dessa åtaganden. Om klagomålet inte handlar om något av nedan beskrivna åtaganden räknar vi det som en allmän synpunkt eller ett förslag och det kommer inte att hanteras som ett formellt klagomål.
SKR har följande formella åtaganden:

 • Att SKR:s personal, förtroendevalda under uppdrag för SKR och konsulter under uppdrag för SKR lever upp till SKR:s uppförandekod.
 • Att följeslagare för Ekumeniska följeslagarprogrammet lever upp till programmets uppförandekod Eappi Code of Conduct samt WCC Child-Safe Code of Conduct
 • Att följa ingångna samarbetsavtal och projektavtal med medlemskyrkor och samverkansparter.
 • Att följa avtal med externa finansiärer.

3. Vem kan framföra klagomål?

SKRs klagomålshanteringssystem vänder sig först och främst till våra medlemskyrkor, samverkansparter och finansiärer som kan framföra klagomål om SKR inte lever upp till sina formella åtaganden beskrivna ovan.

4. Så här kan klagomål framföras till SKR

Klagomål kan framföras på följande sätt:

Skicka e-post till klagomal@skr.org

5. Hantering av klagomål

SKRs rutiner för hantering av klagomål och korruptionsmisstankar, och för hur organisationen ska agera finns beskrivet i Sveriges kristna råds handlingsplan för att bekämpa korruption och för att hantera korruptionsfall.

6. Vem ansvarar för hantering av klagomål?

Ekonomi- och kansliansvarig tar emot och registrerar ärendet, och bekräftar därefter i ett kort meddelande att klagomålet tagits emot. Ärendet skickas sedan vidare till SKR:s ledningsgrupp som hanterar klagomål enligt följande ansvarsfördelning:

 • Generalsekreteraren hanterar klagomål som gäller hur SKR:s personal uppför sig och agerar. Det innebär huvudansvar för att utreda händelsen, föreslå ett svar till den klagande samt föreslå hur organisationens arbete bör utvecklas för att undvika framtida klagomål av denna typ.
 • Ekonomi- och kansliansvarig hanterar klagomål som gäller avtalsefterlevnad. Det innebär ansvar för att utreda ärendet, föreslå ett svar till den klagande samt föreslå hur organisationens arbete bör utvecklas för att undvika framtida klagomål av denna typ.
 • Ekonomi- och kansliansvarig hanterar klagomål som gäller korruptionsmisstankar riktade mot en samverkanspart. Det innebär ansvar för dialog med organisationen om hur ärendet skall hanteras och utredas samt föreslå svar till den klagande.
 • SKR:s presidium hanterar klagomål och information om korruptionsmisstankar eller maktmissbruk riktade mot SKR:s ledning. Det är organisationens ordförande som har huvudansvaret för att utreda ärendet, föreslå ett svar till den klagande samt föreslå hur organisationens arbete bör utvecklas för att undvika framtida klagomål av denna typ.

Den som framfört ett formellt klagomål ska få svar på sitt klagomål inom en månad.

7. Policy för sekretess och icke-vedergällning

SKR ska skilja på konfidentiella och icke-konfidentiella klagomål mot organisationen men hantera samtliga klagomål med försiktighet. Vår policy när det gäller sekretess och icke-vedergällning är att de som framför klagomål inte ska riskera någon form av vedergällning eller några andra negativa konsekvenser.

7.1 Konfidentiella klagomål

I samtliga följande fall kommer SKR att behandla klagomålen och framförda misstankar om korruption och maktmissbruk konfidentiellt. Detta gäller oavsett om personen har begärt sekretess eller inte:

 • Klagomål som gäller anklagelser om korruption
 • Klagomål som gäller anklagelser om sexuella övergrepp
 • Klagomål som gäller allvarlig misskötsel
 • Klagomål där en utredning skulle kunna leda till disciplinära åtgärder eller få straffrättsliga konsekvenser

Alla ansträngningar ska i dessa fall göras för att hålla identiteten hos de som framför klagomålen konfidentiell. Det kan dock finnas omständigheter som på grund av typen av ärende och utredning gör det nödvändigt att lämna ut en identitet, till exempel vid rättsliga utredningar eller förfaranden. Om SKR anser att sådana omständigheter föreligger, ska den klagande informeras. Om det är nödvändigt för den som framfört klagomålet att delta i en undersökning eller en rättsprocess ska det faktum att personen gjorde det ursprungliga avslöjandet, så långt det är praktiskt möjligt, hållas konfidentiell och alla rimliga åtgärder ska vidtas för att skydda personen mot eventuella repressalier eller skada till följd av att ha gjort ett avslöjande.

För att inte äventyra en eventuell utredning av påstådda oegentligheter, ska den klagande också hålla det faktum att hon eller han har tagit upp ett problem, vilken typ av problem och identiteten på de inblandade, konfidentiellt.

Konfidentiella ärenden hanteras av en så begränsad krets så möjligt inom SKR:s ledningsgrupp. Organisationens generalsekreterare tillsammans med ytterligare en person ur ledningsgruppen hanterar ärenden som gäller sexuella övergrepp.

7.2 Icke-konfidentiella klagomål

Icke-konfidentiella klagomål är vanligen klagomål som SKR kategoriserar som icke känsliga, i huvudsak klagomål som gäller bristande avtalsefterlevnad. Vi hanterar dock alla ärenden med stor försiktighet och den som framför klagomålet kan alltid begära att ärendet ska hantera konfidentiellt. Ledningsgruppen kan också besluta att klagomålet ska behandlas konfidentiellt.
SKR betraktar alla klagomål som att det är information som har skickats till organisationen i förtroende.

8. SKR:s visselblåsarsystem

En person som slår larm om missförhållanden inom den egna organisationen kallas visselblåsare. Här syftas på förhållanden som är bristfälliga, oegentliga eller förkastliga såsom korruption eller andra typer av brott och där organisationens ledning inte tar dessa på allvar och bearbetar dem.
Personal inom SKR kan framföra klagomål direkt till organisationens ordförande i händelse av att organisationens ledning inte tar klagomål eller larm om missförhållanden på allvar. Detta kategoriserar vi som visselblåsning.

Om en anställd inom en samverkanspart har misstankar om missförhållanden inom sin egen organisation ska detta i första hand rapporteras enligt organisationens egna system för hantering av misstankar om korruption. Om misstankarna gäller hantering av medel som förmedlas genom SKR och samverkansparten inte tar misstankarna på allvar skall detta rapporteras till SKR, vilket vi kategoriserar som visselblåsning.

9. Så här kan larm om missförhållanden, visselblåsning framföras

 • Skicka e-post till klagomal@skr.org
 • Om en anställd inom SKR skall framföra misstankar om korruption eller maktmissbruk inom den egna organisationen skall detta framföras till SKR:s ordförande på e-postadressen daniel.alm@pingst.se

Visselblåsning betraktas alltid som konfidentiell och hanteras såsom beskrivet under rubriken 7. Policy för sekretess och icke-vedergällning.

10. Uppdatering av dessa riktlinjer

SKR arbetar för att kontinuerligt utveckla systemet med att framföra klagomål till SKR och att rapportera missförhållanden genom visselblåsning.

Dessa riktlinjer kommer att uppdateras baserat på det kontinuerliga utvecklingsarbetet.
SKR välkomnar synpunkter från medlemskyrkor, samarbetsorganisationer och andra intressenter på vårt system för hantering.
Synpunkter skickas till info@skr.org.