Arbets- och referensgrupper

Här presenteras kyrkornas gemensamma expertgrupper genom arbets-, referens-, och styrgrupper, nätverk och andra grupper som är kopplade till arbetet inom Sveriges kristna råd.

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs ofta genom att det finns arbetsgrupper, styrgrupper och nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I dessa expertgrupper finns en teologisk reflektion och här diskuteras olika initiativ och påverkansinsatser.
Här presenteras samtliga grupper samt namnen på de personer som deltar i arbetet (listan uppdateras regelbundet).

 • Arbetsgruppen för Ekumenisk teologi

  Arbetsgruppen bevakar och diskuterar övergripande ekumeniska frågor, både nationellt och internationellt med särskild tonvikt på kyrkosyn, ecklesiologi. Arbetsgruppen följer samtalen i Faith and Order-kommissionen.

  Johannes Zeiler, Svenska kyrkan
  Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
  Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift 
  Ulrik Josefsson, Pingst fria församlingar i samverkan
  Gabriel Bar- Sawme, Ortodoxa kyrkan, Sankt Ignatios akademi
  Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
  Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
  Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

 • Arbetsgruppen för religionsteologi

  Arbetsgruppen diskuterar övergripande religionsteologiska frågor. Just nu är gruppen vilande, men kallas in vid behov.

  Kajsa Ahlstrand, Svenska kyrkan
  Pär Götefelt, Equmeniakyrkan
  Kaj Engelhart, Stockholms katolska stift
  Peter Lööv Roos, Svenska kyrkan
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

 • Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor

  Arbetsgruppen diskuterar övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för styrelsen.

  Pehr Thorell, Stockholms katolska stift
  Sofia Rosshagen, Stockholms katolska stift
  Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan
  Erik Gyll, Svenska kyrkan
  Anethe Carlsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Per Westblom, Equmeniakyrkan
  Anne-Christine Lindvall, Serbiska ortodoxa kyrkan
  Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
  Esther Kazen, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd (adj)

 • Arbetsgruppen för missionsteologi

  Arbetsgruppen arbetar för att vidga och bredda de missionsteologiska perspektiven och stimulera samtalet om mission i kyrkor och samhälle. Arbetsgruppen följer de aktuella missionsteologiska samtalen och vill vara en mötesplats mellan teoretiker och praktiker. Arbetsgruppens arbete sker i samverkan med Svenska missionsrådet.

  Erik Berggren, Svenska kyrkan
  Ann Aldén, Svenska kyrkan
  Anna Ljung, Equmeniakyrkan
  Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
  Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
  Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
  Gunilla Gunner, Södertörns högskola
  Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

 • Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen

  Amanda Carlshamre, Svenska kyrkans unga
  Johanna Björkman, Salt/EFS
  Ellen Skånberg, Sensus
  Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan
  Marcel Genetay, Svenska kyrkans unga
  Maria Hammarström, Svenska kyrkans unga
  Gunilla Ikponmwosa, Equmenia/Equmeniakyrkan
  Hannah Kroksson, Svenska kyrkan
  Maria Olausson, Frälsningsarmén
  Björn Håkonsson, Stockholms katolska stift
  Marina Andersson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Fredrik Wenell, SKR (sekreterare)

 • Styrgruppen för Ekumeniska följeslagarprogrammet

  Gruppen leder arbetet inom den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet med syfte att stödja arbetet för en rättvis fred som lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. I gruppen ingår representanter för de samverkande organisationerna.

  Marianne Kronberg, Sabeel i Sverige (ordförande)
  Anna Hjälm, Svenska kyrkan
  Jakob Sundmark, Svenska kyrkan
  Margoth Sonnebo, Socialdemokrater för tro och solidaritet
  Ulf Carmesund, Socialdemokrater för tro och solidaritet
  Helena Johansson, Kristna Fredsrörelsen
  Gunlög Galmén, Kristna Fredsrörelsen
  Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
  Lennart Molin, Equmeniakyrkan
  Magnus Stenberg, Studieförbundet Bilda
  Mikael Ivarsson, Studieförbundet Bilda
  Jana Frolén, KFUM Sverige
  Viktor Steen, KFUM Sverige
  Sofia Emanuelsson, IM
  Kenneth Kimming, Diakonia
  Therese Garmstedt, Diakonia
  Inger Styrbjörn, Sabeel i Sverige
  Kristina Hellqvist, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
  Esther Kazen, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
  Ulrika Jonsson, Sensus Studieförbund
  Yasin Ahmed, Sensus Studieförbund
  Julia Ryberg, Vännernas Samfund
  Lars Longueville, Vännernas Samfund
  Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

 • Arbetsgruppen för klimat och hållbar utveckling

  Verka för ett hållbart samhälle vad gäller klimat. Informera varandra om vad som görs i olika sammanhang. Förstärka effekterna av det som sker genom att samordna insatser där så är lämpligt.

  Henrik Götefelt, Equmeniakyrkan
  Olivia Hugoo, Equmenia
  Sofia Rosshagen
  , Stockholms katolska stift
  Henrik Grape, Svenska kyrkan
  Henrik Rosén, Svenska kyrkan
  Sven-Gunnar Hultman, Pingst - Fria församlingar i samverkan
  Isadora Bennet, Svenska kyrkans unga
  Petra Falk, Studieförbundet Bilda
  Cecilia Nilsson Kleffner, Diakonia
  Josefin Stenmark, Diakonia-aktivisterna
  Ulrika Jonsson, Sensus
  Jacob Carlzon, Svenska Alliansmissionen
  Johannes Widlund, God Jord
  Anna Olsson, Svenska missionsrådet
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd

 • Referensgruppen för medicinsk etik

  Uppmärksamma etiska frågor och utmaningar som aktualiseras av utvecklingen inom sjukvård och medicinsk forskning.

  Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
  Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
  Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
  Benedicta Lindberg, Respekt
  Jukka Aminoff, Finsk-ortodoxa kyrkan
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd

 • Arbetsgruppen för fred och mänskliga rättigheter

  Verka för hållbar fred i familj och samhälle, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken.

  Anders Andrae, Bilda studieförbund
  Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
  Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan
  Elisabet Thorp, Kristna Fredsrörelsen
  Jenny Svanberg, Life & Peace Institute
  Cecil de Rozario, Stockholms katolska stift, Justitia et Pax
  Ulrika Jonsson, Studieförbundet Sensus
  Esther Kazen, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd
  Mikael Lindgren, Svenska kyrkan
  Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
  Maria Wåhlin, PMU
  Julia Ryberg, Vännernas samfund (Kväkarna)
  Peter Jansson, Vännernas samfund (Kväkarna)
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd

 • Nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelser, SKUR

  Kontaktperson på SKRs kansli: Fredrik Wenell

 • Arbetsgruppen för ekumenisk diakoni

  Följa utvecklingen vad gäller människors livsbetingelser och samhällets stöd och skydd för människor i utsatta situationer samt verka för att kyrkors och närstående organisationers diakonala arbete fördjupas och förstärks.

  Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
  Marie Lindholm, Equmeniakyrkan
  Annika Andersson, Hela människan
  Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Marie Eidem, Stockholms katolska stift
  Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
  Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd

 • Arbetsgruppen för migration och integration

  Verka som expertgrupp vad gäller frågor om migration och integration med syfte att en människosyn som innebär alla människor lika värde och respekt för mänsklig värdighet ska komma till uttryck i kyrkornas/organisationernas arbete.

  Bengt Sjöberg, Evangeliska frikyrkan
  Daniel Råsberg, Evangeliska frikyrkan
  Kerstin Oderhem
  , Evangeliska fosterlandsstiftelsen
  Carolina Nilsson, Frälsningsarmén
  Elias Nygren, Sociala Missionen
  Lena Rösell, Sociala Missionen
  Inga Johansson, Equmeniakyrkan
  George Joseph, Caritas, Katolska kyrkan
  Katinka Levin, Svenska kyrkan, Stockholms stift
  Roland Oscarsson, Svenska Alliansmissionen
  Lena Rösell, Rådgivning migrationsfrågor
  Anna Karlgren, Svenska kyrkan
  Anna Lindblad, Rådgivningsbyrån
  Michael Williams, Svenska kyrkan
  Christian Mölk, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Peter Karlsson, Sveriges kristna råd
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd
  Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

 • Teologiskt expertråd, Nav – Andlig vård i Kriminalvården

  Det teologiska expertrådet är en resurs för Kriminalvårdens medarbetare och Nav-medarbetarna när det gäller frågor av teologisk art som kan uppstå i arbetet på häkten och anstalter.

  Smajo Sahat, imam, Skövde
  Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, Uppsala universitet
  Stefan Nordström, Stockholms katolska stift
  Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

 • Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården

  Gunnel Andréasson, Konsulent, Sveriges Frikyrkosamråd
  Sebastian Torvald Jansson, Stockholms katolska stift
  Gunilla Löf Edberg, Svenska kyrkan
  Birgitta Nordin, Svenska kyrkan
  Johan Möller, Svenska kyrkans anställda inom Sjukhuskyrkan
  Per Sjönneby, Frikyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
  Ingrid Underskog, Sveriges Frikyrkosamråd
  Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

 • Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder

  Marjut Ervasti, Stockholms stift
  Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
  Tina Hansson, Syskonbandet
  Eva Johansson, Sveriges kristna handikappsförbund
  Elna Wahlgren Lundqvist, Svenska kyrkan
  Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
  Inger Svantesson, Sveriges kristna handikappsförbund
  Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

 • Högskolekommittén

  Inga Johansson, ordf, Equmeniakyrkan
  Samuel Klintefelt, Pingst – Fria församlingar i samverkan
  Öyvind Tholvsen, Evangeliska frikyrkan
  Mikael Nilsson, Svenska Alliansmissionen
  Anette Brandt, konsulent kyrka – högskola, Sveriges kristna råd

  Medarbetarrepresentanter, valda av medarbetargruppen:
  Anna Berndes, studentpastor Stockholm
  Ingalill Dahlgren-Nyberg, Jönköping

 • Arbetsgruppen för religions- och övertygelsefrihet

  Arbetsgruppen är en plattform för samordning av kyrkornas arbete med religions- och övertygelsefrihet i Sverige och internationellt. Arbetsgruppen sker i samverkan med Svenska missionsrådet.

  Jennie Nordin, Svenska kyrkan
  Maria Klasson Sundin, Svenska kyrkan
  Christer Daelander, Equmeniakyrkan
  Stefan Swärd, Evangeliska frikyrkan
  Katherine Cash, Svenska missionsrådet
  Kristina Patring, Svenska missionsrådet
  Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

 • Plattform för Kyrkornas världsråd

  Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
  Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
  Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
  Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
  Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
  Eva Brunne, Svenska kyrkan
  Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
  Eva-Christina Nilsson, Svenska kyrkan
  Ulrika Persson, Svenska kyrkan
  Anders Wejryd, Svenska kyrkan
  Celina Falk, Svenska kyrkans unga
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
  Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, ordförande

  Inbjudna:
  Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan
  Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
  Misha Jaksic, Samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen, Sveriges kristna råd

 • Europa-ekumenisk plattform

  Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
  Åsa Ingårda, Svenska kyrkan
  Inger-Lise Olsen, Equmeniakyrkan
  Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet
  Cajsa Sandgren, Svenska kyrkan
  Anders Wejryd, Svenska kyrkan
  Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd
  Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
  Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, ordförande

  Inbjudna:
  Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
  Susanne Rodmar, Sveriges kristna råd