Man kan fundera på varför det finns så många olika kyrkor och kristna samfund i vårt land. Ett enkelt svar på frågan är att det beror på att människor är olika och har olika syn på en del frågor i den kristna läran. Här försöker vi reda ut de olika begreppen.

Att läsa kyrkohistoria är i mångt och mycket att läsa om mänskliga diskussioner och konflikter i tolkningsfrågor. I den tidiga kyrkohistorien handlade det om att dra gränser mellan vad som kunde rymmas inom den kristna tron. De trosbekännelser som används i våra kyrkor idag formulerades som ett svar på detta.

I grunden är dock den världsvida kyrkan en enda, och den består av alla som bekänner att Jesus Kristus är Herre.

Genom historien har kyrkan varit en del av sin samtid och politiska maktstrukturer, konflikter och ideologiska och idémässiga strömningar har påverkat kyrkans utveckling. Olika rörelser har blossat upp, som ibland har omfamnats av och integrerats i kyrkan, och ibland har uteslutits. Några av dem har fortlevt, andra har dött ut.

Uppdelning

Tidigt delades kyrkan upp i en västlig (med centrum i Rom) och en östlig (med centrum i Konstantinopel) del.

År 1054 splittrades slutligen kyrkan genom att påven i Rom och patriarken i Konstantinopel ömsesidigt bannlyste varandra.

Västra Europa blev romerskt-katolskt medan östra Europa blev ortodoxt, liksom de flesta av dem som förblev kristna Mellanöstern och Nordafrika efter islams genombrott.

Reformationen

I norra Europa fick den evangelisk-lutherska traditionen, som bland annat Svenska kyrkan är en del av ett starkt fäste medan den anglikanska traditionen fick sitt fäste på de brittiska öarna.

På 1500-talet ledde den tyske munken Martin Luthers försök att reformera den romersk-katolska kyrkan till att den västliga delen av kristenheten splittrades.

Ulrik Zwingli och senare Jean Calvin i Schweiz ville gå längre än Luther i uppgörelsen med den romersk-katolska kyrkan och den reformerta rörelsen blev särskilt stark i centrala Västeuropa. Södra Europa förblev huvudsakligen romerskt katolskt.

Den världsvida kyrkan

Från reformationens kyrkor har sedan ytterligare nya kyrkor och samfund bildats, vilket lett fram till dagens ganska brokiga bild av kyrkor och samfund.

Den svenska kristenheten speglar denna utveckling. Därför finns många av reformationens kyrkobildningar representerade här och bland annat genom migration har också både den romersk-katolska och ortodoxa fått ett starkt fäste.

I grunden är dock den världsvida kyrkan en enda, och den består av alla som bekänner att Jesus Kristus är Herre.

Antal medlemmar i kyrkofamiljerna i Sverige

Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med cirka 6,5 miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade på fyra kyrkofamiljer.

LÄS MER

Mer om ekumenik i Sverige och världen