Företrädare för kyrkan gör uppskattade insatser för att ge stöd till polisen, såväl i polisens vardagsarbete, i utbildning som i katastrofsituationer. Arbetet möjliggörs genom en nationell överenskommelse mellan Polismyndigheten och samfunden inom Sveriges kristna råd.

Diakonen, pastorn eller prästen kan vara en samtalspartner och ge den polisanställda ett kvalificerat stöd vid olika svåra situationer. Dessa stödsamtal har sin utgångspunkt i den polisanställdas upplevelse av sin situation och sina behov. En förutsättning för att detta samarbete ska fungera väl är att kyrkans företrädare har en bra kunskap om polisens uppgifter, organisation, arbetssätt och arbetsvillkor.

För att bli en del av polisens psykosociala stöd ska diakon, pastor och präst gå Polismyndighetens grundutbildning. Därmed är personen sedan med i nätverket och är legitimerad att verka i arbetet mellan kyrkan och polisen. Alla är välkomna oavsett tro eller religiös tillhörighet.

Arbetet möjliggörs sedan 1990-talet genom en nationell överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Sedan januari 2023 finns även Pingst – Fria församlingar i Samverkan med.

Trossamfunden ingår i denna överenskommelse genom delegation från Sveriges kristna råd (SKR). Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST samt en representant för de kyrkliga medarbetarna Nätverket för Kyrka-Polis i samverkan.

Uppdraget för Kyrka-Polis

Kyrkans företrädare – präster/pastorer/diakoner – kan, utifrån behovet inom polisen bidraga med följande:

  • Medverka i det psykosociala stödet för polisanställda genom själavård – stödsamtal och avlastningssamtal under tystnadsplikt.
  • Finnas som resurser inom polisen vid kriser av olika slag.
  • Medverka i utbildningar inom polisen.
  • Ge stöd i samband med meddelande av dödsbud.
  • Vid dödsfall inom polisen vara ett stöd för anhöriga och arbetskamrater samt genomföra minnesstunder.

Informationsfolder