Alla människors lika värde är en grundbult i både kyrkornas och samhällets övertygelse. Såväl kyrkor som samhälle har som mål att arbeta för att varje människa utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Den faktiska verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut. Människor med olika funktionsnedsättningar möter hinder som i många fall är onödiga och att inte tillräcklig hänsyn tagits till deras situation. För att förändra detta krävs både teologisk reflektion och bearbetning av attityder och värderingar kring bemötande och tillgänglighet.

Sveriges kristna råd arbetar med att skapa förståelse och inkludering för personer som lever med funktionsnedsättning, bland annat genom att ta fram material, arrangera utbildningar samt påverkansarbete.

Förhoppningen är att kyrkor och samfund och många andra genomför en självkritisk granskning så att varje människa får bli den hon är ämnad att vara.

Två skrifter

Sveriges kristna råd har tagit fram två skrifter utifrån perspektivet funktionsnedsättning.

Kyrkorna har i skriften En kyrka för alla – Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder, som finns i lättläst version, formulerat en hållning i dessa frågor.

Skriften Gåvan att finnas till riktar sig till kyrkorna och vill ge inspiration till det fortsatta arbetet med att bli inkluderande gemenskaper. Till denna skrift finns också ett introduktionsmaterial med samtalsfrågor (PDF).