Den katolska kyrkan har cirka 120 000 medlemmar i Sverige. Tillsammans bildar de Stockholms katolska stift som omfattar hela Sverige. Katolska kyrkan utgör en världsvid gemenskap med omkring en miljard medlemmar. Den har förgreningar i alla världsdelar och har sitt andliga centrum i Rom.

”Kyrkan är en gemenskap, kallad att spegla treenighetens liv. Kyrkan är ett mysterium, synlig mitt ibland oss och samtidigt bortom allt förstånd. Kyrkan är lik ett sakrament, som ger de sina del av den nåd hon själv får från Gud” (från Katolska kyrkans hemsida).

Katolska kyrkan växte fram som den västliga grenen av kristendomen före delningen 1054. Från mitten på 1100-talet var Sverige en egen romersk-katolsk kyrkoprovins med ärkebiskop i Uppsala. Efter reformationen var katolicismen förbjuden i landet och de sista katolska prästerna fördrevs i slutet på 1500-talet. Katolska kyrkan tilläts åter delvis att verka i Sverige från slutet av 1700-talet. Under andra halvan av 1900-talet, med dess stora flyktingströmmar från olika delar av världen, har kyrkan vuxit snabbt. Sverige fick full religionsfrihet 1952 och katolska kyrkan då återigen ett katolskt biskopssäte då Stockholm 1953 blev ett stift som omfattar hela landet. År 1998 fick Sverige sin första svenska biskop efter reformationen, Anders Arborelius OCD, och 2017 blev han utnämnd till Sveriges och Skandinaviens första kardinal. Den världsvida Katolska kyrkan leds av påven som är biskop av Rom, i gemenskap med de andra katolska biskoparna i världen. Är 2000 registrerades katolska kyrkan i Sverige som Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan. 1989 besökte påven Johannes Paulus II Sverige, och 2016 var påven Fransiskus i Lund och Malmö, med anledning av 500-årsminnet av reformationen.

I Sverige speglar kyrkan på församlingsnivå den världsvida kyrkan, med så mycket som ett 100-tal olika etniska grupper i större församlingar. Det finns 44 församlingar och gudstjänst firas på omkring 130 orter i landet, både i egna kyrkor och kapell och i lånade lokaler.

Inom den katolska kyrkan finns även de orientaliska kyrkorna eller riterna, som är förenade med Rom. De har rätt att organisera sig själva enligt sina traditioner och språk och de kallas Ecclesiae sui iuris. Det finns 23 orientaliska kyrkor och i Sverige finns den armeniska, den eritreanska och koptiska, den kaldeiska, den maronitiska, den melkitiska och den syrianska katolska kyrkan. Den kaldeiska kyrkan har även en egen biskop, boende i Södertälje. De orientaliska katolikerna utgör ca en femtedel av katolikerna i Sverige.

Den katolska kyrkan beskriver sig själv som en, helig, katolsk och apostolisk. Den katolska tron bygger på Bibeln och traditionen. Tron uttrycks genom till exempel gudstjänst, mission och diakoni och individens relation till Gud. De troendes uppdrag är fyrfaldigt med fyra aspekter av livet. Gemenskapen (koinonia) uttrycks i eukaristin och är mål och centrum i det liv som i sig är vittnesbörd (martyria) om Guds rike, gudstjänst (leitourgia) och tjänst (diakonia) åt mänskligheten. Konkret syns uppdraget i bön och gudstjänst, men också i omfattande social verksamhet, genom till exempel Caritas och Jutitia et Pax. Det ska alltid vara möjligt att besöka en katolsk kyrka för den som behöver tröst, stöd eller skydd.

Katolska kyrkan har sju sakrament: dop, eukaristin, bikten, konfirmationen, äktenskapet, vigningen (till exempel präst, biskop) och de sjukas smörjelse.

Vartannat år ordnar det katolska stiftet en stiftsvallfärd till Vadstena. Andra vallfärder förekommer varje år exempelvis på stiftsgården Marielund, utanför Ekerö. Det finns en katolsk högskola i Sverige, Newmaninstitutet, grundat av jesuiterna i Uppsala 2001.

För fler svar om katolsk tro och praktik, t ex om mässan, helgon, påven, relationen till andra kristna och religioner, se: https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/fragor-och-svar-om-katolsk-tro

Katolska kyrkor i Sveriges kristna råd

I den katolska kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd finns en medlemskyrka.