Stadgar antagna vid Sveriges kristna råds bildande 1992-12-15 och delvis ändrade genom beslut vid senare årsmöten.

Stadgar för Sveriges kristna råd:

§1 Inledning
Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

§2 Syfte
Sveriges kristna råds syfte är att vara uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

§3 Medlemskap
Medlemmar i Sveriges kristna råd, nedan kallade medlemskyrkor, är de kristna kyrkor, samfund och församlingar som utgör rådet. Medlemskap kan dessutom av årsmötet beviljas kyrkor, samfund och församlingar, med minst 1000 medlemmar i Sverige. Då flera enskilda församlingar inom samma kyrka eller samfund beviljas medlemskap räknas de tillsammans som en medlemskyrka. Kyrkor, samfund och församlingar som är berättigade att söka medlemskap men inte önskar fullt medlemskap kan av årsmötet ges rätt att delta som observatör.

§4 Årsmötets sammansättning och uppgift
SKR:s högsta beslutande organ är årsmötet, till vilken medlemskyrkorna äger rätt att utse representanter enligt följande:
Antal medlemmar / antal representanter:
Upp till 10 000 / 1
10 001 – 20 000 / 2
20 001 – 40 000 / 3
40 001 – 100 000 / 4
100 001- 500 000 / 5 etc. per ytterligare 500 000-tal +1

Medlemsantalet för Svenska kyrkan beräknas i enlighet med Svenska kyrkans årliga statistik över medlemmar. Medlemsantalet för övriga kristna samfund beräknas i enlighet med den årliga statistik över antal betjänade som sammanställs av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST. Observatörsstatus ger närvaro- och yttranderätt vid årsmötet för en representant. Årsmötet samlas till beslutande årsmöte senast i maj varje udda år. Årsmötet samlas till beredande årsmöte senast i maj varje jämnt år. Årsmötet kallas dessutom till extra sammanträde då rådets styrelse så finner lämpligt eller minst tre medlemskyrkor så begär. Kallelse skall tillställas medlemskyrkorna senast två månader i förväg.

Årsmötet har till uppgift:
– att besluta i stadgefrågor
– att besluta i medlemskaps- och observatörsfrågor
– att utse styrelse
– att fastställa riktlinjer för SKR:s verksamhet
– att fastställa budget
– att fastställa verksamhetsberättelse, balansräkning och resultaträkning
– att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
– att behandla skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner

Generalsekreteraren, eller den hon/han sätter i sitt ställe är årsmötets sekreterare.

§5 Ärenden vid beslutande respektive beredande årsmöte
Vid beslutande årsmöte skall följande ärenden förekomma:
– Ställningstagande till årsmötets stadgeenliga utlysande
– Val av presidium och övriga mötesfunktionärer
– Eventuell fråga om medlemskap eller observatörsstatus
– Anmälan om medlemskyrkornas val av representanter samt upprättande av röstlängd
– Presentation av verksamhetsberättelse, inkluderande resultaträkning och balansräkning för de två närmast föregående åren
– Revisorernas berättelse för de två närmast föregående åren
– Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultaträkning och balansräkning för de två närmast föregående åren
– Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de två närmast föregående åren
– Val av styrelse
– Val av ordförande och minst tre vice ordföranden från de fyra kyrkofamiljerna inom SKR och som tillsammans utgör SKR:s presidium. Dessa väljs bland styrelsens ledamöter
– Val av två revisorer med suppleanter, av vilka minst en ordinarie och minst en suppleant skall vara auktoriserade revisorer
– Val av valberedning
– Beslut om verksamhetsinriktning för de två närmaste åren efter innevarande kalenderår
– Fastställande av budget och medlemsavgifter för de två närmaste åren efter innevarande kalenderår
– Behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner
– Motioner till beslutande årsmöte kan väckas av medlemskyrkorna. Motioner inlämnas till styrelsen senast tre månader i förväg
– Vid beredande årsmöte följs en dagordning som fastställs av styrelsen.

§6 Årsmötets beslutsordning
Årsmötets beslut fattas med minst 2/3 majoritet. För beslut om upptagande av medlemmar krävs dock konsensus.[1] Även beslut om offentliga uttalanden från årsmötet förutsätter konsensus. Val sker öppet om valberedningen är enig och inga andra förslag föreligger. I övriga fall eller då någon representant så begär förrättas val med sluten omröstning. Årsmötets beslut får inte inkräkta på medlemskyrkornas inre angelägenheter.

§7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst elva ledamöter, var och en med personlig ersättare. I andra hand kan annan vald ersättare inom kyrkofamiljen kallas att tjänstgöra. Styrelsen skall utgöras av ledare/representanter för följande kyrkofamiljer/kyrkor nedan kallade kyrkofamiljer:
– Frikyrkorna
– De ortodoxa och österländska kyrkorna
– Romersk-katolska kyrkan
– De evangelisk-lutherska kyrkorna
enligt en fördelning som fastställs av årsmötet på valberedningens förslag.
Styrelsens ledamöter nomineras av respektive kyrkofamilj och väljs av årsmötet.

Styrelsen skall:
– Utse generalsekreterare och direktorer
– Utse firmatecknare
– Leda rådets verksamhet inom de ramar som fastställs av årsmötet
– Bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet
– Företräda rådet i uttalanden, remissvar och andra opinionsyttringar mellan årsmöten
– Kalla företrädare för samtliga medlemskyrkor till rådsmöte minst 3 gånger per år
– Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär. Kallelse till styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna minst två veckor i förväg. Mandatperioden är två år.

§8 Styrelsens beslutsordning
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller minst en vice ordförande, är närvarande.
Beslut fattas normalt i konsensus. Beslut om tjänstetillsättningar samt budgetfrågor kan dock fattas med minst 2/3 majoritet.

§9 Rådsmötet
Rådsmötet utgörs av SKR:s styrelse och en representant för varje medlemskyrka, även de som inte har representation i styrelse eller presidium.
Rådsmötet uttrycker SKR:s identitet som kyrkorna tillsammans.
Rådsmötet kan sammankallas av styrelsen eller presidiet.
Rådsmötet kan hänskjuta ärenden till styrelsen för beredning och beslut.
Styrelsen kan föra ärenden vidare till rådsmötet för ett breddat och fördjupat ekumeniskt rådslag.
De beslut rådsmötet fattar i konsensus är vägledande för styrelsens arbete med det konkreta genomförandet av SKR:s verksamhet.

§10 Presidium
Presidiet skall bestå av minst fyra personer och inkludera företrädare för alla kyrkofamiljer med cirkulation mellan medlemskyrkorna.
Presidiet bereder styrelsens ärenden och fattar beslut på styrelsens uppdrag.
Presidiet leder rådsmötets överläggningar. Ur presidiet väljer styrelsen sin ordförande för ett år i taget. Övriga medlemmar i presidiet är vice ordförande.

§11 Valberedning
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra kyrkofamiljerna. Valberedningen skall förbereda vid årsmötet förekommande val samt efter samråd med kyrkofamiljerna föreslå antal ledamöter i styrelse och presidium och fördelning av dessa poster mellan kyrkofamiljerna.

§12 Revision
Efter verkställd granskning av styrelsens verksamhet och rådets räkenskaper skall revisorerna upprätta revisionsberättelse med förslag gällande ansvarsfrihet för rådets styrelse.

§13 Medlemsavgifter
De av årsmötet fastställda medlemsavgifterna betalas normalt första kvartalet under respektive kalenderår.

§14 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall godkännas med 2/3 majoritet vid ordinarie sammanträde med årsmötet.

§15 Upplösning
Upplösning av SKR kan ske endast efter lika lydande beslut av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ordinarie beslutande årsmöte – med tre månaders mellanrum. Vid upplösning av SKR skall rådets tillgångar och skulder fördelas mellan medlemskyrkorna i proportion till senast fastställda medlemsavgifter.


[1] Med konsensus avses att det råder samstämmighet bland de beslutande om det aktuella beslutet.