Stadgar antagna vid Sveriges kristna råds bildande 1992-12-15 och delvis ändrade genom beslut vid senare årsmöten. Denna version antogs vid årsmöte 2021-05-11.

§1 Inledning
Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor och samfund i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

§2 Syfte
SKR:s syfte är att vara uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor och samfund för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

§3 Medlemskap
Medlemmar i SKR, nedan kallade medlemskyrkor, kan de kristna kyrkor och samfund vara som delar bekännelsen i §1. Medlemskap kan av årsmötet beviljas kyrkor och samfund enligt kriterier fastställda i styrelsens riktlinjer. Kyrkor och samfund som är berättigade att söka medlemskap men inte önskar fullt medlemskap kan av årsmötet ges rätt att delta som observatörer.

§4 Årsmötets representanter
SKR:s högsta beslutande organ är årsmötet, till vilken medlemskyrkorna äger rätt att utse representanter enligt följande:
Antal medlemmar / antal representanter:
Upp till 10 000 / 1
10 001 – 20 000 / 2
20 001 – 40 000 / 3
40 001 – 100 000 / 4
100 001- 500 000 / 5 etc. per ytterligare 500 000-tal +1

Årsmötet  hålls senast i maj varje udda år.  Årsmötet kallas dessutom till extra sammanträde då  SKR:s styrelse så finner lämpligt eller minst tre medlemskyrkor så begär. Kallelse skall tillställas medlemskyrkorna senast två månader i förväg. Föredragningslista och handlingar inför årsmötet skall finnas tillgängliga två veckor innan årsmötet.

§5 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
– Mötets öppnande och välkomnande av medlemmar och observatörer
– Val av presidium och övriga mötesfunktionärer. Generalsekreteraren, eller den hon/han sätter i sitt ställe, är årsmötets sekreterare
– Ställningstagande till årsmötets stadgeenliga utlysande
– Fastställande av föredragningslista
– Upprättande av röstlängd
– Presentation av årsredovisning för de två närmast föregående åren
– Revisorernas berättelse för de två närmast föregående åren
– Fastställande av årsredovisning för de två närmast föregående åren
– Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de två närmast föregående åren
– Val av styrelse
– Val av  revisorer
– Val av valberedning
– Beslut om verksamhetsinriktning för de två närmaste åren efter innevarande kalenderår
– Beslut om placeringsriktlinjer
– Fastställande av medlemsavgifter för de två närmaste åren efter innevarande kalenderår
– Behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner
– Mötets avslutande

Motioner till årsmöte kan väckas av medlemskyrkorna. Motioner inlämnas till styrelsen senast tre månader i förväg.

§6 Årsmötets beslutsordning
Årsmötets beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet.

För beslut om medlemskap och observatörskap samt offentliga uttalanden från årsmötet krävs konsensus [1]. Val sker öppet om inte någon begär sluten omröstning.

Årsmötets beslut får inte inkräkta på medlemskyrkornas inre angelägenheter.

§7 Årskonferens
Medlemskyrkorna utser representanter till årskonferensen på samma sätt som till årsmötet. Årskonferensen hålls senast i maj varje jämnt år. Vid årskonferensen följs en föredragningslista som fastställs av styrelsen. Generalsekreteraren, eller den hon/han sätter i sitt ställe, är årskonferensens sekreterare. Kallelse skall tillställas medlemskyrkorna senast två månader i förväg. Föredragningslista och handlingar inför årskonferensen skall finnas tillgängliga två veckor innan årskonferensen.

§8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst elva ledamöter, var och en med personlig ersättare. I andra hand kan annan vald ersättare inom kyrkofamiljen kallas att tjänstgöra. Mandatperioden är två år. Styrelsen skall utgöras av ledare/representanter för följande kyrkofamiljer/kyrkor nedan kallade kyrkofamiljer:
– Frikyrkorna
– De ortodoxa och österländska kyrkorna
– Romersk-katolska kyrkan
– De evangelisk-lutherska kyrkorna
enligt en fördelning som fastställs av årsmötet på valberedningens förslag.

Styrelsens ledamöter nomineras av respektive kyrkofamilj och väljs av årsmötet. Ingen kyrka eller samfund skall ha egen majoritet.

Styrelsen skall:
– Välja ordförande och minst tre vice ordförande, vilka blir medlemmar i SKR:s presidium
– Utse generalsekreterare och teologisk rådgivare
– Utse firmatecknare
– Leda  SKR:s verksamhet inom de ramar som fastställs av årsmötet
– Förvalta SKR:s tillgångar i enlighet med av årsmötet beslutade placeringsriktlinjer
– Bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet
– Avge underskriven årsredovisning till årsmötet
– Bereda och hantera frågor om medlemskap och observatörskap enligt fastställda riktlinjer
– Företräda  SKR i uttalanden, remissvar och andra opinionsyttringar mellan årsmöten
– Kalla företrädare för samtliga medlemskyrkor till rådsmöte minst  tre gånger per år

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär. Kallelse till styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna minst två veckor i förväg.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§9 Styrelsens beslutsordning
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller minst en vice ordförande, är närvarande.

Beslut fattas normalt i konsensus. Beslut om tjänstetillsättningar samt budgetfrågor kan dock fattas med minst  två tredjedelars majoritet.

§10 Presidium
SKR:s presidium består av minst fyra medlemmar som skall vara företrädare för de fyra kyrkofamiljerna med cirkulation mellan medlemskyrkorna, samt generalsekreteraren. Presidiets medlemmar väljs av styrelsen bland styrelsens ledamöter. Ordförandeskapet i SKR cirkulerar med ettårs intervaller mellan presidiemedlemmarna från de olika kyrkofamiljerna. Övriga medlemmar i presidiet är vice ordförande i SKR. Presidiet bereder styrelsens ärenden och fattar beslut på styrelsens uppdrag. Presidiet leder rådsmötets överläggningar.

§11 Rådsmötet
Till rådsmötet inbjuds SKR:s styrelse samt minst en representant från varje medlemskyrka, även de som inte har representation i styrelsen. Rådsmötet uttrycker SKR:s identitet som kyrkorna tillsammans. Rådsmötet kan sammankallas av styrelsen eller presidiet. Rådsmötet kan hänskjuta ärenden till styrelsen för beredning och beslut. Styrelsen kan föra ärenden vidare till rådsmötet för ett breddat och fördjupat ekumeniskt rådslag. De beslut som rådsmötet fattar i konsensus är vägledande för styrelsens arbete med det konkreta genomförandet av SKR:s verksamhet.

§12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra kyrkofamiljerna. Mandatperioden är två år. Valberedningen skall förbereda vid årsmötet förekommande val samt efter samråd med kyrkofamiljerna föreslå fördelningen av posterna i styrelsen mellan kyrkofamiljerna samt föreslå ledamöter till styrelsen.

§13 Revision
Styrelsens förvaltning och SKR:s räkenskaper skall granskas av två revisorer med två suppleanter, av vilka minst en ordinarie och minst en suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Mandatperioden är två år. Efter verkställd granskning skall revisorerna upprätta revisionsberättelse med förslag gällande ansvarsfrihet för  styrelsen.

§14 Räkenskapsår
SKR:s räkenskapsår är kalenderår.

§15 Medlemsavgifter
De av årsmötet fastställda medlemsavgifterna faktureras första kvartalet under respektive kalenderår.

§16 Avslut av medlemskap
Medlemskyrka som önskar avsluta sitt medlemskap i SKR skall inkomma med skriftlig begäran om utträde till SKR:s styrelse. Konfirmation av avslutat medlemskap ges genom beslut vid årsmöte. Medlemskap kan också avslutas om medlemskyrkan inte längre uppfyller kriterierna för medlemskap. Sådant ärende skall beredas av SKR:s styrelse och föreläggas till årsmöte för beslut.

Motsvarande gäller för kyrkor och samfund som är observatörer.

§17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall godkännas med  två tredjedelars majoritet vid ordinarie sammanträde med årsmötet.

§18 Upplösning
Upplösning av SKR kan ske endast efter lika lydande beslut av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ordinarie årsmöte – med tre månaders mellanrum. Vid upplösning av SKR skall tillgångar och skulder fördelas mellan medlemskyrkorna i proportion till senast fastställda medlemsavgifter.


[1] Med konsensus avses att det råder samstämmighet bland de beslutande om det aktuella beslutet.