För mig har Trettondedag jul alltid varit missionens dag och så har det varit på protestantiskt håll i Sverige i över 200 år. Omkring 1800 började den evangeliska brödraförsamlingen i Stockholm hålla missionsfest med föredrag och kollekt till herrnhutmissionen. Med detta lades grunden till missionsväckelsen på protestantiskt håll i Sverige, som vid denna tid var ekumeniskt inriktad. Så småningom förankrades tanken inom bland annat Svenska kyrkan och trettondagen blev den stora kollektdagen för Svenska kyrkans mission.

Trettondagen är ju ett litet färglöst namn på en av kyrkoårets stora helgdagar. Internationellt och på katolskt och ortodoxt håll är dagen känd som Epifania, som betyder uppenbarelse eller Theofania, detvill säga Gudsuppenbarelse. På katolskt och protestantiskt håll läser man ur Matteusevangeliets andra kapitel om de vise männen, eller de österländska stjärntydarna som det numera står i bibelöversättningen. Och inte sällan läser man ur Jesaja 60 om hur folken söker sig mot ljuset från Jerusalem. På ortodoxt håll är det Jesu dop som står i centrum denna dag.

Kopplingen till mission är inte självklar, men säkert var det tanken på stjärntydarna som representanter för de olika kontinenterna som öppnade de första missionsvännernas internationella engagemang. Och där grundades den internationella solidaritetstanken inom kyrkorna i Sverige, som kom att bli ett viktigt incitament för det folkrörelseengagemang som så småningom kom att lägga grunden för det svenska biståndet. Säkert kunde brödraförsamlingen i Stockholm inte ana detta i 1800-talets början, men det är viktigt att lyfta fram detta idag, drygt 200 år senare.

Mission är en del av kyrkans väsen. Och själva ordet betyder ”sändning” och handlar om att Kristi kyrka är sänd i världen för att förkunna och gestalta evangeliet i ord och handling.

Inom Kyrkornas världsråd har ett nytt Missionsdokument arbetats fram under 2012. Det är ett dokument som nu översätts till svenska och som Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska missionsrådet kommer att publicera och sprida i kyrkorna under året. Detta är ett spännande dokument, som öppnar nya perspektiv. Och vi hoppas att det kommer att studeras runtom i svenska församlingar. Den som inte vill vänta på den svenska översättningen, kan redan nu ta del av den engelska originalversionen.

Titeln på dokumentet är i den preliminära svenska översättningen ”På väg mot liv tillsammans: Mission och evangelisation i ett föränderligt landskap” och illustrerar rätt bra vad det handlar om: en livets teologi som möter nya utmaningar. I dokumentet utvecklas Andens roll som den som utrustar och ger kyrkan kraft i missionsuppdraget. I avsnittet om befrielsens ande talar dokumentet bland annat om rättvisa och visar på ett viktigt paradigmskifte som man fångar in i uttrycket ”mission från marginalerna”. Tidigare har vi tänkt oss mission som en utåtriktad aktivitet från välmående kyrkor i vår del av världen. Idag lever majoriteten av världens kristna i Afrika, Asien och Latinamerika och inte sällan handlar det om människor som lever under knappa förhållanden. Och dessa kristnas erfarenheter visar på nya spännande utmaningar i Guds mission.

Som kristna är vi alla en del av Guds mission och vi är alla både sändare och mottagare.

Länk till: Missionsdokument (PDF)

/Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss