Remissyttranden

Sveriges kristna råd fungerar som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar på olika frågor och utredningar.

Sveriges riksdag. Foto: Mikael Stjernberg.

2018:

2018-09-12
Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst samhälle
Ladda ner

2018-09-04
Långsiktigt stöd till det civila samhället
Ladda ner

2018-05-22
En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
Ladda ner

2018-05-09
Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
Ladda ner

2018-03-27
Hemlig dataanvändning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
Ladda ner

2018-03-07
Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
Ladda ner

2018-02-23
Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription
Ladda ner

2018-02-20
Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Ladda ner

2017:

2017-11-30
Livstidsstraff för mord
Ladda ner

2017-09-11
Kvalitet i välfärden
Ladda ner

2017-09-06
Bättre skydd mot diskriminering
Ladda ner

2017-03-20
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension
Ladda ner

2017-03-24
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar
Ladda ner

2017-03-13
Politisk information i skolan
Ladda ner

2017-03-06
Processbeskrivning Spår 6 – Förlängningsansökningar
Ladda ner

2016:

2016-12-20
Ny paketreselag
Ladda ner

2016-10-11
Barnkonventionen blir svensk lag
Ladda ner

2016-09-20
En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m fl
Ladda ner

2016-08-07
Samordningsnummer till asylsökande
Ladda ner

2016-07-13
Palett för ett stärkt civilsamhälle
Ladda ner

2016-06-29
Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
Ladda ner

2016-06-07
Yttrande över utredningen Olika vägar till föräldraskap
Ladda ner fil

2016-04-29
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättdirektivet – samordning – ny penningtvättslag mm
Ladda ner PDF

2016-04-27
Ändamålsenlig organisering – Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

Ladda mer PDF

2016-03-10
Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Ladda ner PDF

2016-01-22
Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylflyktingar m fl
Ladda ner PDF

2015:

2015-11-05
Yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmaterial (SOU 2015:72)
Ladda ner PDF

2015-10-29
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)
Ladda ner PDF

2015-10-08
Genomförande av det omarbetade asylprocedur-direktivet (Ds2015:37)
Ladda ner PDF

2015-09-30
Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd (Ds2015:39)
Ladda ner PDF

2015-09-07
Datalagring och integritet (SOU 2015:31)
Ladda ner PDF

2015-04-09
Slopad skattereduktion för gåvor (Fi2015/810)
Ladda ner PDF

2014:

2014-10-03
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
(SOU 2014 29)

Ladda ner PDF

2014-04-29
Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats (SOU 2013 82)
Ladda ner PDF

2014-02-19
Särskilt ömmande omständigheter (Ds2014:5)
Ladda ner PDF

2014-02-03
Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (Ds2013:74)
Ladda ner PDF

2014-01-23
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Ladda ner PDF

2013:

2013-12-05
En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)
Ladda ner PDF

2013-12-05
Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap 
Ladda ner PDF

2013-09-10
En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)
Ladda ner PDF

2013-05-23
Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)
Ladda ner PDF

2013-05-13
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95)
Ladda ner PDF

2013-02-20
Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)
Ladda ner PDF

2012:

2012-12-12
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35)
Ladda ner PDF

2012-10-30
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (SOU 2012:36)
Ladda ner PDF

2012-10-29
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)
Ladda ner PDF

2012-10-23
Internationellt stöd vid kriser (SOU 2012:29)
Ladda ner PDF

2012-09-19
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd (DS 2012:17)
Ladda ner PDF

2011:

2011-05-31
EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid.
Ladda ner PDF

2011-05-06
Folkrätt i väpnad konflikt (SOU 2010:27)
Ladda ner PDF

2011-04-06
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (Ds 2010:46) 
Ladda ner PDF

2011-03-10
Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)
Ladda ner PDF

2010:

2010-11-11
Yttrande över promemorian Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)
Ladda ner PDF

2010-08-13
Yttrande över förslag till ny läroplan i Religionskunskap för gymnasieskolan
Ladda ner PDF

2010-06-14
Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9)
Ladda ner PDF

2010-06-14
Yttrande över betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)
Ladda ner PDF

2010-06-03
Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända (SOU 2010:16)
Ladda ner PDF

2010-03-31
Yttrande över betänkandet Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (DS 2009:58)
Ladda ner PDF

2010-03-03
Yttrande över betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)
Ladda ner PDF

2010-02-04
Yttrande över Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer
Ladda ner PDF

2009:

2009-10-22
Yttrande över Betänkandet Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)
Ladda ner PDF

2009-10-21
Yttrande gällande utredningen om Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)
Ladda ner PDF

2009-10-15
Yttrande avseende Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel (SOU 2009:70)
Ladda ner PDF

2009-06-04
Yttrande avseende betänkandet Aktiv väntan — asylsökande Sverige (SOU 2009:19)
Ladda ner PDF

2009-03-10
Yttrande avseende betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)
Ladda ner PDF

2009-02-16
Yttrande över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
Ladda ner PDF

2009-02-02
Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
Ladda ner PDF

2008:

2008-10-09
Yttrande över betänkandet Kontinuitet och Förändring (SOU 2008:64)
Ladda ner PDF

2008-09-01
Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20)
Ladda ner PDF

2008-06-19
Yttrande över Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området 
Ladda ner PDF

2008-05-22
Yttrande över betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34)
Ladda ner PDF

2008-04-29
Yttrande över betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)
Ladda ner PDF

2008-03-25
Yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48)
Ladda ner PDF

2008-01-24
Yttrande över betänkandet Rörelser i tiden. Slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2007:66)
Ladda ner PDF

2008-01-07
Yttrande över betänkandet Äktenskap för par med samma kön — Vigselfrågor (SOU 2007:17)
Ladda ner PDF

2007:

2007-11-08
Yttrande över betänkande Ändrad könstillhörighet – förslag till en ny lag. Betänkande av Könstillhörighetsutredningen. (SOU 2007:16)
Ladda ner PDF

2007-11-08
Yttrande angående Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser och Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring (DS 2007:27)
Ladda ner PDF

2007-10-04
Svar på enkät rörande de etiska aspekterna av patentskyddet för biotekniska uppfinningar.
Ladda ner PDF

2007-10-10
Yttrande över Betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)
Ladda ner PDF

2007-03-01
Remissvar angående förslaget till Ekumenisk fältandaktsbok med  interreligiösa inslag
Ladda ner PDF

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page