NAV Kriminalvården

Arbetsområden som påverkas:

Andlig vård inom Kriminalvården – Nav (Nämnden för andlig vård):
Kriminalvården har just nu ett generellt besöksförbud på alla anstalter och häkten. Det betyder att inga besök av till exempel anhöriga tillåts och att inga permissioner beviljas. Det är en ansträngd situation för de intagna och därför är det glädjande att Nav-medarbetare undantagits från det generella besöksförbudet. Det finns exempel där lokala beslut har gjort att Nav-medarbetare nekats tillträde, men då har alternativa lösningar varit möjliga. Inga besöksgrupper tillåts komma in just nu.
Inom detta arbete finns drygt 180 präster, pastorer, diakoner och imamer.

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkorna, som innefattar medarbetare från olika kristna traditioner, påverkas direkt av de restriktioner och omställningar sjukhusen nödgas göra i nuläget. Arbetet har ställts om – men Sjukhuskyrkan har bemanning på sjukhusen trots omställningar och också i de fall då beslut fattats om besöksförbud på sjukhusen för allmänheten. Man bemannar sin expedition, går ut på avdelningar i huvudsak på kallelser via personal och tar alltfler stödjande och själavårdande samtal på telefon. Det finns uppgifter som inte längre kan utföras under rådande omständigheter, men man hittar vägar för att ge bästa möjliga stöd till patienter, närstående och personal utifrån vad som är möjligt med tanke på restriktioner som ges. Kontakter förmedlas liksom tidigare då det efterfrågas, till företrädare för andra religioner.
Totalt finns cirka 250 medarbetare inom Sjukhuskyrkans verksamhet.

Universitetskyrkan
För universitet och högskolor gäller att undervisning bedrivs på distans. Studenter förväntas klara sina studier utan närvaro på lärosäten. Universitetskyrkan har gått ut med ett brev till studentpastorer och diakoner att i möjligaste mån göra sig synliga via digitala kanaler samt att vara tillgängliga för samtal via mobil. Det pågår också en del andakter och böner som sänds via nätet eller kommuniceras ut via Facebook samt Instagram. Man har påpekat vikten av att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen.
Universitetskyrkan har ett drygt 60-tal medarbetare.

Ekumeniska följeslagarprogrammet till Israel och Palestina
För närvarande har Följeslagarprogrammet inga följeslagare i fält. Följeslagarprogrammet följer de restriktioner som palestinska och israeliska myndigheter beslutat om samt UD:s reserekommendationer. Följeslagare från Sverige och andra länder är redo att återta alla uppgifter så snart restriktionerna hävs.
Den svenska delen av programmet sänder ut cirka 20 följeslagare per år.

Övrigt
Utöver ovan områden har många möten och sammankomster ställts in eller skjutits på framtiden. Flertalet möten sker digitalt. Personalen på Sveriges kristna råds kansli arbetar mestadels hemifrån.

Fortsätt läsa mer från oss