riksdag

Alvik 2017-03-20

Till
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

(e-post till a.registrator@regeringskansliet.se i word-format)

Yttrande över

Ds 2016:47
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

(dnr A2016/02514/A)

Sveriges kristna råd är medlem i Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos). Vi instämmer i det yttrande som är inlämnat av Civos och som återges här nedan.

Chans att åtgärda viktigt demokratiproblem

Det civila samhället består av över 220 000 ideella och allmännyttiga föreningar, vilka organiseras genom 30 miljoner medlemskap. Mer än varannan svensk är ideellt engagerad som medlem eller med förtroendeuppdrag i en förening, och utövar genom detta en grundläggande demokratisk rättighet, inskriven i såväl grundlagen som i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

När regeringen nu föreslås förändringar av arbetslöshetsförsäkringen menar vi att det är viktigt att skrivelserna inte riskerar att ytterligare försämra rättigheten att bära förtroendeuppdrag eller att engagera sig i en förening, oavsett bedömning av ”arbetsförmåga” i det professionella yrkeslivet i övrigt.

I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns ingen särskild reglering avseende förtroendeuppdrag utan hanteringen sker genom tillämpning av praxis som utvecklats på området.

Effekten av denna praxis är att flera förlorat delar eller hela sin ersättning då deras ideella förtroendeuppdrag resulterat i att de utförsäkrats. Samtidigt har flera studier visat att ideellt förtroendeuppdrag har stora positiva effekter för individens möjligheter att återfå arbetsförmåga, samt att det leder till positiva hälsoeffekter och bättre psykologiskt välbefinnande.

Även fler aktörer lyfter denna problematik, exempelvis LO som i sitt åtgärdsprogram, då för sjukförsäkringen, skriver: ”Ett annat problemför person är med sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning är att möjligheterna till ideellt engagemang i praktiken är begränsade pga. Försäkringskassans praxis. Detta beror på att rätten att engagera sig ideellt utan att förlora sin ersättning från Försäkringskassan är inte reglerad i lag. Det har därför förekommit att personer med sjukersättning avråds av Försäkringskassan att engagera sig ideellt, eftersom detta riskerar att inkräkta på deras rätt till ersättning. Så här får det inte vara.

Många av de sjukfrånvarande vågar därför inte engagera sig i t.ex. en ideell förening eller ett politiskt parti. Detta måste betraktas som en omotiverad inskränkning av demokratin. Situationen blir helt orimlig när personer som har drabbats av denförda sjukförsäkringspolitiken drar sig för att protestera mot densamma, eftersom de är rädda attförsvåra sina möjligheter tillframtida försörjning.

Därför krävs:

Att rätten till ideellt engagemang entydigt säkras i lagstiftningen, även för dem som får ersättning från sjukförsäkringen

Civos delar denna bedömning och har vid flera tillfällen framfört detta perspektiv, vilket också diskuterats inom ramen för utredningsarbetet med SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle.

När regeringen nu beslutar om nya regler i arbetslöshetsförsäkringen och lyfter frågan om bland annat förtroendeuppdrag är det därför viktigt att den nya lagtexten säkerställer och reglerar rätten till ideellt engagemang och att detta entydigt säkras i lagstiftningen också för arbetslöshetsförsäkringen.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss