Landets kyrkoledare enades om ett gemensamt uttalande om svensk migrationspolitik vid årskonferensen för Sveriges kristna råd i Halmstad.
Landets kyrkoledare enades om ett gemensamt uttalande om svensk migrationspolitik vid årskonferensen för Sveriges kristna råd i Halmstad.

DEBATT 60 miljoner människor är just nu på flykt. De flyr från förtryck, förföljelse och väpnade konflikter. I juni förväntas riksdagen fatta beslut om en ny och stramare inriktning för svensk migrationspolitik. Vi anser att den svenska flyktingpolitiken tydligare behöver styras utifrån respekten för människans okränkbara värdighet.

Enligt internationella konventioner har alla människor rätt att söka asyl och få sina skäl prövade för att få möjlighet till skydd i ett annat land. Trots detta begränsar idag Sverige och flera andra EU-länder möjligheten att kunna söka asyl i Europa. Detta skapar en situation som tvingar många att stanna kvar i konfliktdrabbade områden eller att tillbringa flera år i flyktingläger med en oviss framtid. Enligt nuvarande system finns det idag ytterst få lagliga vägar att ta sig till Europa. De som har råd betalar stora summor till människosmugglare. Under 2015 gjorde cirka en miljon människor den riskfyllda resan över Medelhavet. Av dessa miste tusentals livet.

Regeringen föreslår nu att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bli grundprincipen för att få rätt att stanna i Sverige. Vi anser att detta kommer att öka otryggheten för redan utsatta och inte sällan traumatiserade personer. Att dessutom försätta skyddsbehövande, framför allt dem som inte har möjlighet att klara av de föreslagna försörjningskraven (äldre, sjuka och barn) i en ständig ansökningsprocess utan möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd, är inhumant. Ur ett samhällsperspektiv framstår det också som kontraproduktivt att försämra nyanländas möjligheter till en trygg och lyckad integrationsprocess.

Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet och fastställs i internationella konventioner och EU-direktiv. Regeringens förslag innebär är att de som bedöms alternativt skyddsbehövande berövas rätten till familjeåterförening. Alternativt skyddsbehövande utgjorde drygt hälften av alla asylsökanden 2015. Vi är oroade över vilka konsekvenser förslaget att begränsa rätten till familjeåterförening för ett stort antal individer kan innebära, särskilt ur ett barnrättsperspektiv. En snabb familjeåterföring är en bidragande orsak för en lyckad integration.

Vår kristna tro präglas av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus själv upplevde flyktingens öde som barn. Som vuxen visade han genom ord och handling ett kärlekens exempel; att älska sin nästa och att särskilt uppmärksamma människor i utsatthet. Det hör till kyrkans uppgift att påminna om och själv leva efter Bibelns grundläggande värderingar. Många av dessa värderingar delas såväl av företrädare för andra religioner som av människor som inte identifierar sig med någon tro eller religion. Samfunden bidrar till att människor välkomnas och får en bra start i Sverige.

Våren 2005 initierade Sveriges kristna råd Påskuppropet som bidrog till en uppgörelse i riksdagen då många utvisningshotade flyktingar fick en ny möjlighet att få uppehållstillstånd. Vi fortsätter att höja rösten för att på ett kritiskt och konstruktivt sätt granska lagstiftning, politisk och juridisk praxis och myndigheternas arbete på migrationspolitikens område.

Som representanter för landets kyrkor är vi starkt kritiska till regeringens proposition ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Vi har skrivit det i remissvar till regeringen samt framfört det vid en uppvaktning hos migrationsminister Morgan Johansson. Vi har också uppmanat till att skriva under namninsamlingen som drivs av Folkkampanj för asylrätt.

Lagförslaget bidrar till en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik. Detta ställer frågan om grundläggande värderingar och människosyn på sin spets. Vi vill upprätthålla alla människors lika värde och värdighet. I ljuset av detta menar vi att lagförslaget har många brister. Det skapar oklarheter och leder till oönskade konsekvenser. Sverige har inte bara plats och möjligheter för att i god ordning ta emot fler människor. Vi behöver också ta emot fler människor för att i längden upprätthålla de samhällssystem som vi har skapat för allas välfärd.

Nuvarande praxis och riksdagens kommande beslut handlar ytterst om vilket värde vi sätter på en människa som är på flykt. Därför kräver vi:

– Människor på flykt ska inte hindras att nå Europa.
– De som beviljas asyl ska även i fortsättningen få permanenta uppehållstillstånd.
– Familjer ska kunna återförenas på ett rimligt och humant sätt.
– Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.

Vid årskonferensen för Sveriges kristna råd i Halmstad den 19 maj 2016:

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.
Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift.
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Torbjörn Freij, pastor Vineyard Norden.
Ieva Graufelde, prost Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige.
Göran Hansen, missionsföreståndare Adventistsamfundet.
Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS.
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.
Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia.
Daniel Norburg, missionsdirektor Evangeliska frikyrkan.
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.
Vivvi Wartanian,  Armeniska apostoliska kyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd.
Marie Willermark, kommendör Frälsningsarmén.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

http://www.svd.se/sveriges-kristna-rad-respektera-manniskovardet/om/svenskt-flyktingmottagande

Fortsätt läsa mer från oss