riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik den 27 mars 2018

Yttrande över SOU 2017:89 . Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet.

Diarienummer Ju2017/08898/Å

Inledningsvis vill Sveriges kristna råd framhålla att det är förståeligt att det öppna samhället måste ges möjligheter att försvara sig mot terrorism och annan grövre brottslighet. Därför finns det i nu aktuellt hänseende ett reellt behov av att brottsbekämpande myndigheter ges utökade möjligheter att bedriva spaning. Mot bakgrund av att hemlig dataavläsning innebär ett mycket stort ingrepp i den personliga integriteten är det, enligt Sveriges kristna råd, tillfredställande att förslaget har försetts med vissa rättssäkerhetsgarantier, till exempel kravet på domstolsprövning och regleringen av hur överskottsinformation ska hanteras.

Vidare konstaterar Sveriges kristna råd med tillfredställelse att förslaget till lag (2019:000) om hemlig dataavläsning har försetts med ett förbud mot att använda hemlig dataavläsning för uppgifter i informationssystem som stadigvarande används av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställning inom sådana samfund, i verksamhet för bikt eller enskild själavård. För såväl individens trygghet som för kyrkans trovärdighet är det av avgörande betydelse att bikt och enskild själavård inte avlyssnas.

Sveriges kristna råd ser inte att det finns anledning till någon påtaglig oro för att möjligheterna till hemlig dataavläsning i detta avseende skulle missbrukas, även om det inte kan uteslutas att vissa tillämpningssvårigheter kan uppstå i gränsdragningen som gäller kravet på att informationssystemet ”stadigvarande” används. Det vore dock värdefullt om regeringen adresserar denna gränsdragningsproblematik under ärendets fortsatta beredning.

Sveriges kristna råd, som noterar att nämnda lag enligt förslaget ska upphöra att gälla vid utgången av 2023 för att därefter utvärderas, vill understryka vikten av att förbudet mot att avlyssna bikt och enskild själavård fortsättningsvis finns med för det fall att lagen permanentas eller dess giltighetstid förlängs.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare
handläggare: Björn Cedersjö, direktor kyrka-samhälle

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss