riksdag

Till:
Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-09-15

Yttrande över promemorian
”Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Diarienummer: S2021/06085

Sveriges kristna råd har granskat promemorian utifrån vad som bör gälla i fråga om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och detta med särskild hänsyn tagen till den grundlagsskyddade religionsfriheten.

Sammanfattning

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget i promemorian.

Sveriges kristna råd framhåller vikten av att tidsspannet för lagen är begränsad, eftersom lagen får negativa konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter.

Sveriges kristna råd understryker att begränsningar av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad och absolut rättighet som inte ska begränsas. Det är därför av stor vikt att den nu föreslagna begränsningen endast gäller så länge det är motiverat av hänsyn tagen till smittspridningen

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss