Bild från klassrumsmiljö med en ung person som skriver med en penna i förgrunden

Sofia Camnerin skriver idag tillsammans med Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapet, och biskop Mikael Mogren i tidningen Dagen om kyrkornas viktiga bidrag till och för skolelevers existentiella hälsa.

De skriver bland annat: ”Vi lever i en tid när den psykiska ohälsan är utbredd bland barn och unga och när många stora kriser inträffar samtidigt, såsom krig i vårt närområde, klimatnödläge och pandemi. Sådana massiva händelser väcker de stora existentiella frågorna för såväl barn som vuxna. Behovet av livstolkning blir än större. Därför är det glädjande att Bibeln fått en starkare plats i kursplanerna på samtliga stadier. Vår övertygelse är att kunskap om Bibeln, och andra religiösa urkunder, stärker barns och ungdomars förmåga att möta livet”.

Samtidigt nämner de också olika tendenser och förslag från beslutsfattare som tycks strama åt utrymmet för religion och religionsutövning. Trots att Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention, där även rätten till barns andliga utveckling finns med.
Skribenterna är väl medvetna om förekomsten av trånga destruktiva religiösa miljöer som begränsar barn och ungas frihet. Tillsammans med många aktörer kan sådana miljöer förhindras och motverkas. Det får dock inte innebära att alla sammanhang som handlar om tro och religion bestraffas.

”Vi vill därför uppmuntra beslutsfattare på olika nivåer i vårt samhälle att se på trossamfunden som de medspelare de vill vara. Vi vill uppmana alla som arbetar med barn och unga i vårt samhälle att frimodigt samverka med kyrkor och andra trossamfund. Vi förenas av att ha barns och ungas bästa för ögonen. Vi behöver vara många engagerade personer i denna viktiga uppgift”, skriver skribenterna till sist.


Läs hela artikeln i Dagen:

https://www.dagen.se/debatt/2022/09/02/viktigare-an-nagonsin-att-trossamfunden-samverkar-med-skolan/

Fortsätt läsa mer från oss