riksdag

Alvik den 2017-09-06

Till
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

(e-post till anna.scholin@regeringskansliet.se

Ku2016/02814/DlSK

Yttrande över utredningen SOU 2016:87
Bättre skydd mot diskriminering

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget.

Sveriges kristna råd välkomnar insatser för att stärka arbetet att motverka diskriminering och främja alla människors lika värde. Vi bedömer att de av utredningen föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att arbetet att motverka diskriminering utvecklas och till att enskildas möjligheter att få rättelse ökar. Det är också angeläget att regeringen går vidare och utreder frågan om diskriminerande bemötande inom offentlig verksamhet, så som utredningen föreslår. Förslagen rörande skollagsreglerad verksamhet bedöms underlätta för enskilda elever och deras familjer som drabbas av diskriminering, vilket är mycket positivt.

För Sveriges kristna råds styrelse
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

 

Fortsätt läsa mer från oss