riksdag

Till
Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-02-26

Yttrande över promemorian
Ändringar i begränsningsförordningen

Diarienummer S2021/01524

Sveriges kristna råd har tidigare med hänsyn till den rådande situationen accepterat förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vi uppfattar att förslagen i promemorian är en naturlig precisering av den tidigare versionen och tillstyrker därför förslagen.

Sveriges kristna råd välkomnar att promemorian uppmärksammar att ”möjligheten att delta i gudstjänster fått stå tillbaka under lång tid” (s13). Promemorian markerar vikten av att inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter inte bör begränsas eller vara mer omfattande eller vara längre än vad som är absolut nödvändigt samt att rätten att utöva sin religion också nämns i bedömningen av ett nytt regelverk som tar hänsyn till olika verksamheters olika förutsättningar (10.2). Sveriges kristna råd välkomnar även att regeringen i sina överväganden kommer att beakta vikten av att kunna utöva grundläggande fri- och rättigheter, i vilken religionsfriheten och rätten att enskilt och tillsammans utöva sin religion ingår, när smittläget tillåter en justering av nuvarande bestämmelser i begränsningsförordningen.

Sveriges kristna råd välkomnar att promemorian anger att såväl barnets bästa som eventuella konsekvenser för folkhälsan bör beaktas och att barnkonsekvenser ska göras inför beslut och åtgärder med anledning av covid-19. Sveriges kristna råd har i tidigare remissyttranden framhållit vikten av att konsekvenser för barn och unga analyseras inför beslut och åtgärder.

Sveriges kristna råd välkomnar förslaget att införa ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som tar hänsyn till verksamheters olika förutsättningar att bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt så snart smittläget tillåter. Sveriges kristna råd välkomnar förslaget om att samma krav på deltagarbegränsningar och smittskyddsåtgärder ställs oavsett om arrangemanget är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och ser positivt på syftet att uppnå en mer träffsäker reglering. De flesta kyrkorum är utformade så, att betydligt fler än åtta personer skulle kunna delta i gudstjänster på ett smittskyddssäkert sätt. Förslaget innebär en efterlängtad korrigering av den inkonsekvens som idag råder i förhållande till motsvarande ytor i andra sammanhang.

Sveriges kristna råd bejakar förslaget att deltagarbegränsningarna bör justeras efterhand, inte vara mer långtgående än nödvändigt och på sikt tas bort så snart de inte är nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Sveriges kristna råd välkomnar förslaget att deltagargränsen för allmänna sammankomster som hålls för religionsutövning i samband med dödsfall fortsättningsvis alltid kommer att få vara minst 20 deltagare.

Sveriges kristna råd bejakar förslaget att Folkhälsomyndigheten får möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder och regionala föreskrifter om deltagarantal och att hänsyn kan tas till regionala och lokala skillnader.

Sveriges kristna råd anser att förslaget om en förteckning över föreskrifter är ett bra och nödvändigt initiativ som underlättar överblicken för alla inblandade. Sveriges kristna råd förordar att förteckningen även tillgängliggörs för allmänheten och de som berörs av lagstiftningen. Det behöver också klargöras vilken myndighet som ska ansvara för detta.

Sveriges kristna råd bejakar förslaget till förtydligande om borgerliga begravningar och välkomnar att smittskydd beaktas och att lagstiftaren eftersträvar likställdhet mellan olika begravningsformer.

Då förslagen saknar uppgifter om antal är det svårt att i nuläget uttala sig om förslagen gällande deltagarnivåer. Sveriges kristna råd ser positivt på förslaget till ökad flexibilitet vad gäller inomhus- och utomhusmiljöer samt på att hänsyn tas till allmänna sammankomster inomhus där deltagarna anvisas sittplatser. Detta ger ökade möjligheter för gudstjänstfirande där smittskyddshänsyn kan tas på ett ansvarsfullt sätt. Sveriges kristna råd delar uppfattningen att förslagen om nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utomhus skulle kunna innebära att en mindre långtgående inskränkning av mötes och demonstrationsfriheten – under förutsättning att förutsättningarna vad gäller till exempel deltagarantal klargörs.

I promemorian begränsas antalet deltagare i en allmän sammankomst och offentlig tillställning. Vilka som ska räknas som deltagare har förtydligats vilket vi anser är bra och angeläget eftersom frågor kring detta ofta uppstått i kyrkornas sammanhang.

Många församlingar har en formell uppbyggnad som föreningar med medlemmar. Det behöver klargöras i vilken mån som regleringarna gäller möten som inte är offentliga, dit bara medlemmar är välkomna. Det kan gälla beslutande församlingsmöten, styrelsemöten, möten i mindre grupper för studier och gemenskap mm. Det verkar också finnas en oklarhet vad gäller till exempel scoutgrupper (eller andra ”definierade grupper” av medlemmar).

Dagens begränsning i deltagarantal i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär redan nu till exempel att gudstjänster endast i mycket begränsad omfattning kan genomföras fysiskt, vilket i sin tur för med sig att kollekter inte kommer att kunna samlas in i den utsträckning som annars är möjligt. Det är därför rimligt att även trossamfunden ges möjlighet till ekonomisk kompensation från det offentliga, på motsvarande sätt såsom en rad andra aktörer i samhället (punkt 12.1 i promemorian). Det är angeläget att generella stöd utformas på ett så att trossamfundens verksamhet omfattas.

Sveriges kristna råd vill avslutningsvis påminna om att deltagande i ett regelbundet gudstjänstliv för många människor är grundläggande. Digitalt filmade eller strömmande alternativ kan inte ersätta närvaron i den gemensamma gudstjänsten med dess karaktär av gemensam tillbedjan och möte med Gud och andra kristna. För medlemmar i vissa av våra medlemskyrkor är också den regelbundna delaktigheten i förvaltandet av och mottagandet av sakramenten en avgörande del i det kristna livet.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd vill även i fortsättningen ha beredskap att snabbt anpassa sin verksamhet efter nationella och regionala råd och rekommendationer och genomföra verksamheten på det sätt som förutsättningarna medger. Vi inser att nya regler som möjliggör att på nytt mötas i våra kyrkor samtidigt ställer krav på medvetenhet, ansvar och mycket konkret arbete för att undvika smittspridning. Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv.

För Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, tf generalsekreterare
Telefon 08-453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss