Sveriges Kristna Råd har lämnat ett yttrande över utredningen ”Äktenskap för par med samma kön”. Kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen ”äktenskap” även i fortsättningen ska vara förbehållet par med olika kön. I utredningen är huvudskälet för att använda begreppet ”äktenskap” också för par med samma kön principen om likabehandling av homosexuella och heterosexuella.

Från kyrkornas sida framhålls att homosexuella inte ska diskrimineras. Men i yttrandet framhålls att principen om likabehandling av homosexuella och heterosexuella inte nödvändigtvis innebär att samma benämning måste användas. Att kalla samlevnaden för heterosexuella äktenskap och samlevnaden för homosexuella något annat, t ex partnerskap, är inte i sig diskriminerande.  Ett ytterligare skäl att reservera termen ”äktenskap” för samlevnaden mellan man och kvinna är att motsvarande term används så internationellt och i andra språk.

Det har från olika håll framförts krav på att en vigselförrättare måste vara villig att viga både par med olika kön och par med samma kön. Kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd ställer sig positiva till utredarens slutsats att det inte bör införas någon vigselplikt, vare sig för vigselförrättare inom trossamfund eller för samfunden och att detta tydligt skall uttryckas i lagtexten.  I yttrandet föreslås att en annan term, till exempel ”samlevnadsbalk”, skall användas i lagstiftningen istället för ”äktenskapsbalk”, som utredaren föreslår att det också fortsättningsvis skall heta.

Fortsätt läsa mer från oss