riksdag

Till
Miljö- och energidepartementet

Alvik den 27 juni 2019

Yttrande över betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning (SOU 2019:13)

Diarienummer M2019/00661/S

Teologisk utgångspunkt för Sveriges kristna råds yttrande
Sveriges kristna råd (SKR) har mycket aktivt arbetat med Agenda 2030 de senaste åren, bland annat inom ramen för Kyrkornas globala vecka vilket är en sedan många år etablerad verksamhet i kyrkornas gemensamma arbete som äger rum varje år i november då rättvisefrågor särskilt uppmärksammas.[1] Kyrkornas globala vecka introducerade de 17 globala målen år 2017 och fokuserade på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla. Under år 2018 och 2019 lyfts vikten av demokrati och civilsamhälle fram då mål 16 varit särskilt i fokus. Jämställdhetsmålet kommer under de kommande åren att bearbetas i SKR:s arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor.

Sveriges kristna råd ingår i en världsvid gemenskap genom Kyrkornas Världsråd (KV). När de globala målen presenterades, uppmanade KV sina medlemskyrkor till bön, reflektion och handling. De flesta av målen anses ha stor relevans för organisationens arbete och en särskild bön för de globala målen introducerades därför 2015 i syfte att uppmärksamma behovet av förändring utifrån ett andligt perspektiv. [2] KV:s arbete för Agenda 2030 syftar till att ta itu med sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som dess medlemmar ställs inför. Sveriges kristna råd är även del av den europeiska kyrkokonferensen (KEK) som på europeisk nivå arbetar med sex temaområden som tvärgående anknyter till Agenda 2030 och de globala målen. Dessa områden är ekonomisk och klimaträttvisa, säkerhet och icke-våld, migration och flyktingar, mänskliga rättigheter, populism samt familjen.[3]

Kyrkorna tillsammans menar genom Sveriges kristna råd att skapelsen är en gåva som Gud ger och uppehåller. Det är en plats som ska ge människor möjlighet till liv och utveckling. Klimatförändringarna och de övriga hoten mot skapelsen tvingar därför fram svar på viktiga moraliska och andliga frågor. Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer har en viktig roll att spela i arbetet och inte minst på grund av det långsiktiga perspektiv de har på frågorna. Vi är övertygade att vi människor har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den. Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi anser därför att det är viktigt att de existentiella aspekterna av dessa frågor synliggörs på ett tydligt sätt. För att uppnå ett framgångsrikt arbete med Agenda 2030, som kan hantera frågor om mening, offer och det gemensamma goda, krävs en livsstilsförändring som inbegriper andliga perspektiv utöver sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsfrågor.

Sveriges kristna råds yttrande
Sveriges kristna råd tillstyrker utredningens förslag i stort, men har synpunkter på några enskilda delar som utvecklas nedan.

Sveriges kristna råd föreslår:

  • Att det föreslagna riksdagsbundna målet betonar att ingen ska lämnas utanför.
  • Att den föreslagna Agenda 2030-kommittén ges i uppdrag att ta i beaktande andliga och existentiella aspekter. Hur kan Agenda 2030-arbetet skapa förutsättningar för till exempel tillit, gemenskap och hopp? Detta är aspekter som är nödvändiga att arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling.
  • Att ansvariga myndigheter utses för varje delmål, särskilt inom områden där delegationen identifierat genomförandegap.
  • Att potentialen av sociala innovationer uppmärksammas mer.
  • Att en långsiktig och förutsägbar strategi tas fram för att åstadkomma en hållbar finansiering av civilsamhällets deltagande i genomförandet av Agenda 2030.

I tillägg till ovan nämnda punkter ser Sveriges kristna råd stora möjligheter att stärka det människorättsliga perspektivet i agendan, genom att använda det människorättsliga systemet och dess uppföljningssystem. Det senare kan även användas för rapportering gentemot Agenda 2030:s mål.

Bedömning

5.1 Riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030
Sveriges kristna råd välkomnar att delegationen särskilt nämner åtagandet att ingen ska lämnas utanför, bland annat genom beskrivningen ”att de som står längst utanför i dag ska prioriteras” i arbetet framåt.

Sveriges kristna råd föreslår att den centrala betydelsen av åtagandet om att ingen ska lämnas utanför bekräftas genom att ingå i det riksdagsbundna mål som delegationen föreslår. Följande omskrivning föreslås:

”Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling där ingen lämnas utanför, vare sig nationellt eller internationellt. […]”.

6.1 En Agenda 2030-kommitté t.o.m. 2030
Sveriges kristna råd stödjer förslaget om at inrätta en kommitté och dess föreslagna uppgifter.

Betänkandet benämner i ytterst liten utsträckning den betydelse som tillit, social sammanhållning, gemenskap, hopp och upplevd mening har för en gynnsam samhällsutveckling. Detta är aspekter som är nödvändiga att aktivt arbeta med och för, i syfte att uppnå målen. Brist på tillit – mellan människor och mellan medborgare och samhällsinstitutioner – kan hindra eller begränsa förutsättningarna för att uppnå målen. Ett framgångsrikt Agenda 2030-arbete kan däremot främja tillit, skapa gemenskap och bidra till hopp, inte minst hos en ung generation där en hög andel idag uppger att de saknar framtidstro.

Sveriges kristna råd föreslår att kommittén ges i uppdrag att belysa och bevaka de existentiella perspektiven i linje med ovan nämnda resonemang.

8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation
Sveriges kristna råd menar att sociala innovationer borde framhållas tydligare, jämsides med tekniska innovationer, när forskning och innovation avseende Agenda 2030 stimuleras och premieras.

Avsnitt 13 – Civila samhällets roll i genomförandet
Civilsamhällets erfarenhet och innovativa potential är ännu i låg grad utnyttjad. Civilsamhällets roll att stödja inkludering, delaktighet och sammanhållning kan inte underskattas. Men civilsamhällesorganisationer har särskilda utmaningar när det gäller att finansiera deltagandet i arbetet med de globala målen och i innovationsprocesser, inte minst på det lokala och regionala planet. Detta framgick tydligt vid det senaste partsgemensamma forumet mellan regeringen och civilsamhället den 21 maj som diskuterade utmaningarna i det konkreta arbetet med Agenda 2030. Sveriges kristna råd representeras i detta sammanhang av Civos och har varit med från början och utvecklat PGF. Om potentialen ska kunna utnyttjas, måste finansieringslösningar utvecklas.

Sveriges kristna råd ser mycket positivt på delegationens förslag om att främja samverkan mellan det offentliga och civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Genom att IOP bygger på en gemensam dialog kring identifierade samhällsproblem, snarare än vertikala relationer mellan idéburna och det offentliga, bör väl genomförda IOP ses som ett viktigt bidrag till ett levande demokratiskt samhälle. Sveriges kristna råd noterar också att det pågår en statlig utredning om idéburna aktörer i välfärden som kan ge viktiga inspel till arbetet med Agenda 2030.

Sveriges kristna råd menar att det är väsentligt att långsiktig och förutsägbar offentlige finansiering ställs till förfogande för civilsamhällets organisationer, för att bidra till att civilsamhällets fulla potential kan tas till vara i arbetet för att uppnå agendans mål, bland annat genom sociala innovationer. Sveriges kristna råd ser också betydelsen av ett mer frekvent användande av samverkansformen IOP.

Sveriges kristna råd föreslår att regeringen tar fram en långsiktig strategi för en hållbar och förutsägbar finansiering av civilsamhällets deltagande i genomförandet av Agenda 2030.

Vår medlemskyrka Svenska kyrkan har skrivit ett eget yttrande och texten under avsnitten yttrande och bedömning överensstämmer i huvudsak med denna.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare:
Jakob Evertsson,
telefon 08-453 68 27 jakob.evertsson@skr.org


[1] https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/kyrkornas-globala-vecka/

[2] Naveen Qayyum, WCC holds “Prayer for Everyone” around Sustainable Development Goals, Officiell hemsida Anglikanska kyrkans nyheter. 24 september, 2015. https://www.anglicannews.org/news/2015/09/wcc-holds-prayer-for-everyone-around-sustainable-development-goals.aspx

[3] https://www.ceceurope.org/living-witness-justice-and-hospitality-general-assembly-highlights-issues-for-public-concern/

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss