riksdag

Till:
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 24 mars 2023

Yttrande över utkast till lagrådsremissen ”Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl”
Diarienummer: Ju2023/00511

Förslaget berör frågor som är väsentliga för Sveriges kristna råd då värnandet av människor på flykt är central för oss som kyrkor. Församlingar och kristna gemenskaper runtom i landet möter ett stort antal asylsökande och nyanlända varje dag. Genom våra kyrkor och kristna hjälporganisationer arbetar vi också nära människor på flykt och grundorsakerna bakom ofrivillig migration världen över.

Vi noterar med viss förvåning att trossamfund och religiösa samlingsorganisationer saknas på remisslistan och vill därför lämna ett spontant yttrande. Vi anser att Sveriges kristna råd bör vara remissinstans i remisser av det här slaget.

Synpunkter på förslaget

Sammanfattning

Sveriges kristna råd

  • avstyrker förslaget att begränsa möjligheten att medge undantag från försörjningskravet när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande.
  • avstyrker förslaget att tidsfristen för vidarebosatta ska räknas från beslutsdatum i stället för inresedatum
  • avstyrker förslaget att avskaffa särskilt ömmande omständigheter för barn samt för vuxna med särskild anknytning till Sverige.
  • uppmanar regeringen att utveckla barnkonsekvensanalysen i lagrådsremissen för att tydliggöra de avsteg från barnkonventionen som lagförslagen kan innebära.

Kommentar

Skärpa villkor för anhöriginvandring
Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet. Emedan den enskildes ansvar till försörjning inte ska frånses, är det viktigt att inte försörjningskraven vid anhöriginvandring innebär ett hinder för familjer som splittrats på grund av ofrivillig migration att leva tillsammans igen. Den oro och stress det innebär att leva splittrad från sina närmaste är också en försvårande faktor för den integration i såväl arbetsliv som samhälle som förslagskommentaren säger sig vilja främja (se 4.3).

Sveriges kristna råd är starkt kritisk till att förslaget gör skillnad i möjligheten för anhöriginvandring – och därmed rätten till familjeliv – mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Samma kritik har framförts av bland annat FN:s flyktingkommissariat[1].

Det är i sammanhanget också anmärkningsvärd att de ekonomiska utgångspunkterna för beräkning av försörjningskrav och beräkning av dagersättning för asylsökande skiljer sig åt så betydande.

Utifrån ovanstående avstyrker Sveriges kristna råd därmed förslaget att begränsa undantag från försörjningskrav när anknytningspersonen fått skydd som alternativt skyddsbehövande.

Sveriges kristna råd avstyrker även förslaget att tremånadersfristen för vidarebosatta ska räknas från beslutsdatum istället för från inresedatum (5 kap. 3 d §). Med tanke på att förflyttningen och omorienteringen är en påfrestande process innebär förslaget att denna grupp i praktiken kommer ha svårt att hinna ansöka om återförening innan tidsfristen löper ut. 

Begränsningar av humanitära skäl
Sveriges kristna råd ser allvarligt på förslaget att avskaffa särskilt ömmande omständigheter som skäl till uppehållstillstånd för barn och vuxna med särskild anknytning till Sverige.

När särskilt ömmande omständighet infördes 2014 var det för att förtydliga barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa. Sedan 1 januari 2020 är även FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Därför välkomnade Sveriges kristna råd, liksom flera av våra medlemskyrkor, att särskilt ömmande omständigheter för barn återinfördes 2021.

Den nu föreslagna ändringen av särskilt ömmande omständigheter för barn till synnerligen ömmande omständigheter innebär ett minskat utrymme för att ta hänsyn till barns hälsoskäl och andra personliga omständigheter, såsom graden av anknytning till Sverige. Ändringen, även med sitt kvalificerande tillägg, skulle således försämra barns rättigheter på ett sätt som går emot syftet med att barnkonventionen antagits som svensk lag.

Ändringen gällande vuxna med särskild anknytning till Sverige riskerar i praktiken inte bara leda till ökad oro och lidande för enskilda och familjer, utan också till att vårt samhälle förlorar väletablerade människor och arbetskraft.

Sveriges kristna råd avstyrker därför ändringsförslaget som avskaffar särskilt ömmande omständigheter för barn samt för vuxna med särskild anknytning till Sverige.

Barnkonsekvensanalys
Sverige granskades nyligen av FN:s kommitté för barnets rättigheter som i sin slutrapport uttryckte en allvarlig oro för hur lagändringarna från 2021 samt regeringens och samarbetspartiernas aviserade lagändringsförslag kan drabba barn i migration[2].

Sveriges kristna råd uppmanar därför regeringen att utveckla barnkonsekvensanalysen i lagrådsremissen för att tydliggöra de avsteg från barnkonventionen de nu aktuella lagförslagen kan innebära.

Medskick gällande ärendebeskrivning
Ärendebeskrivningen som kommenterar lagförslaget talar om behovet av ” ett paradigmskifte […] inom svensk migrationspolitik med målet att ytterligare minska andelen asylsökande som söker sig till Sverige.” Sveriges kristna råd har vid flera tillfällen tydliggjort sin kritik mot att försvåra för människor i behov av skydd att söka sig till landet. Delar av regeringens uttryckta intentioner, som behovet av att underlätta integration, är förståeliga men skulle enligt vår mening nås bättre med andra medel.

För Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Benjamin Ulbricht, telefon: 08-453 68 08


[1] UNHCR Regional Representation for Northern Europe, UNHCR recommendations to Sweden on strengthening refugee protection in Sweden, Europe and globally, May 2020.

[2] FN barnrättskommitténs observationer, CRC/C/SWE/CO/6-7, se särskilt punkter 42 ff.


Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss