Den granskning som Sida genomfört på uppdrag av regeringen visar att ingen organisation som verkar i Palestina med svenska biståndsmedel står på EU:s sanktionslista. De brister som Sida identifierat när det gäller Sveriges kristna råds dokumentation bedöms vara ”relativt okomplicerade” att åtgärda. Vi uppmanar nu regeringen att snarast återuppta det livsnödvändiga biståndet till Palestina.

Sveriges kristna råd noterar att Sida har identifierat vissa brister i våra kontrollrutiner gentemot EU:s sanktionslista. Det handlar om att Sveriges kristna råd inte har utfört någon dokumenterad screening av Kyrkornas världsråd, med huvudkontor i Genève, som är vår enda partner och den organisation som genomför Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Däremot har Sida inga anmärkningar vad gäller Kyrkornas världsråds rutiner för att screena de aktörer som de i sin tur samarbetar med. Sida bedömer samtidigt att bristerna med SKR:s dokumentation är ”relativt okomplicerade” att åtgärda och ser inga hinder för ett fortsatt samarbete. SKR kommer föra dialog med Sida angående eventuella uppföljningar av dokumentationsrutiner gällande Kyrkornas världsråd.  

Situationen kräver att biståndet ökar

Det Ekumeniska följeslagarprogrammets uppgift är att genom internationell skyddande närvaro vidga handlingsutrymmet för och visa solidaritet med människor och organisationer som verkar för fred och försoning. Att barn tryggt ska kunna gå till skolan, att bönder och herdar ska ges skyddande närvaro från ett skenande bosättarvåld, att visa solidaritet med kyrkor och med israeliska och palestinska fredsaktörer.

Palestinabiståndet har varit pausat sedan oktober 2023. Under tiden, och parallellt med granskningarna, har kriget mellan Israel och terrorstämplade Hamas lett till förödande humanitära konsekvenser. Situationen i Palestina och Israel kräver nu att stödet ökar till organisationer och aktörer som verkar för en fredlig lösning av konflikten, inte minskar. Vi uppmanar därför regeringen att snarast återuppta det livsnödvändiga Palestinabiståndet och står själva redo att skala upp och planera framåt i arbetet.

Fortsätt läsa mer från oss