DEBATT Att utrota fattigdomen i världen är en av mänsklighetens största moraliska, politiska och ekonomiska utmaningar och en förutsättning för fred, stabilitet och hållbar utveckling. Detta är en utmaning såväl för världens ledare och vår egen regering som för oss själva i kyrkor och församlingar.

För fem år sedan enades världens ledare om millenniemålen, som bland annat innebär att fattigdomen skall halveras till 2015. Utvecklingen går åt rätt håll i flera länder men det är många som halkar efter. Värst är situationen för människor i Afrika söder om Sahara.

Den globala kampanjen ”Utrota fattigdomen nu” drivs av frivilligorganisationer världen över. Målet med kampanjen är att sätta tryck på världens ledare att förverkliga millenniemålen. ”Utrota fattigdomen nu” ställer krav på de rika länderna att skriva av de fattiga ländernas skulder, att verka för rättvisare handelsregler samt ge mer och bättre bistånd.

Kyrkor och kristna organisationer har länge arbetat både lokalt och globalt med fattigdomsbekämpning och för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Under ”Kyrkornas globala vecka” i november vill vi tillsammans utmana både vår regering och oss själva i Sveriges kyrkor och församlingar att ytterligare verka för att utrota fattigdomen.

Det finns en global enighet om att de fattigaste ländernas skulder är ett grundläggande hinder för utveckling. Kyrkorna har under många år drivit frågan om skuldavskrivningar och varit aktiva i den internationella Jubelkampanjen. Världens fattiga länder betalar varje dag 800 miljoner kronor i räntor och amorteringar på sina lån. Dessa pengar skulle istället kunna investeras i skolor, sjukvård och andra grundläggande byggstenar för ett värdigt liv bort från fattigdom och svält. Därför var det glädjande att industriländerna inom G8-gruppen i somras beslutade föreslå skuldavskrivningar för 18 av de fattigaste länderna och att Världsbankens och IMFs årsmöten i september i skrift lovade att finansiera planen.

Men även om detta beslut var ett steg i rätt riktning, är det mycket mer som måste göras. Överenskommelsen behöver följas av ytterligare avskrivningar för andra fattiga länder. Sverige bör driva på ytterligare steg för att komma med en långsiktig lösning på skuldkrisen. Vad som är en rimlig skuldbörda ska ses i förhållande till de resurser som landet behöver för att uppnå millenniemålen. Det är dessutom mycket viktigt att skuldavskrivningarna inte finansieras med biståndsmedel.

Ett annat viktigt område för att uppnå millenniemålen är mänskliga rättigheter och demokrati. Därför är stöd till demokratiutveckling och globala ansträngningar för att stärka mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter centrala för en positiv utveckling.

Om det finns politisk vilja är det möjligt att förändra förhållanden som innebär att miljontals människor inte får grundläggande behov tillgodosedda och saknar möjligheter till inflytande över sina liv. Ofta är det fattiga kvinnor som bär det tyngsta ansvaret för familjens försörjning, många av dem utsätts för våld i sin vardag. Hiv/aids är ett stort hot mot liv och försörjning, men kan hejdas om det finns resurser till mediciner och med ett aktivt arbete mot stigmatisering och information om hur smittspridning kan undvikas. Industrivärldens försäljning av vapen till fattiga och ofta odemokratiska länder, är ett exempel på industrivärldens kluvna politik när det gäller fattigdomsbekämpningen. I detta sammanhang har Sverige ett stort ansvar.

I en värld där människor och länder för var dag blir allt mer ömsesidigt beroende av varandra går det inte att skjuta undan problemen. Som kyrkor och kristna organisationer är det nödvändigt att fortsatt reflektera över vår roll i fattigdomsbekämpningen. Vi har länge arbetat för att fattigdomen ska minska. Vi gör det utifrån grundsynen att alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv.

Kyrkornas globala vecka vill lyfta fram det ansvar som varje kristen och varje församling har för att bidra till att fattigdomen ska minska. Det handlar om olika sätt att engagera sig, påverka beslutsfattare på olika nivåer, handla rättvisemärkta varor, sträva efter en hållbar livsstil, att dela med sig av pengar och om förbön. Kyrkornas globala vecka ger oss redskap att göra detta. Fattigdomen är inte ett problem som ska lösas någon annanstans. Vi är en del av problemet och en del av lösningen.

Fredrik Alpin
Generalsekreterare
Caritas Sverige

Bo Forsberg
Generalsekreterare
Diakonia

Peter Brune
Direktor
Liv & Fredinstitutet

Margareta Grape
Utrikeschef
Lutherhjälpen, Svenska kyrkan

Maud Andersson
Direktor
PMU InterLife

Göran Sturve
Generalsekreterare
Svenska missionsrådet

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare
Sveriges Kristna Råd

Fortsätt läsa mer från oss