Religionsteologi

Religionsteologi i ett kristet sammanhang handlar om hur vi ser på det faktum att det finns andra religioner än kristendomen. Vad har vi gemensamt med andra troende? Hur blir de andra frälsta? Tror vi på samme Gud? På vilka plan kan vi samarbeta? Kan vi tillsammans göra något för en fredligare värld? Sådana frågor arbetar religionsteologerna med. SKRs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp i religionsteologi för att arbeta med dessa frågor.

söder

Religionsdialog

Religionsdialog står för det konkreta utbytet vi har med människor av annan tro. Dialogen kan utgestaltas olika. Man brukar tala om fyra olika sorters möten mellan människor av olika tro:
a) gräsrotsdialog, när man möts naturligt i vardagen
b) humanitär dialog, när man tillsammans gör olika typer av samhällsinsatser
c) teologisk dialog för specialister som ofta är verksamma vid universiteten
d) den religiösa erfarenhetens dialog, där man möts i meditation och bön, ofta i form av utbyten mellan klosterfolk.

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

I juni 2011 kunde representanter för Kyrkornas världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Ekumeniska världsalliansen efter en femårig process presentera dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld. Dokumentet tar sin utgångspunkt i att mission är en del av kyrkans väsen och att förkunnelsen av Guds ord och det kristna vittnesbördet i världen är viktigt för varje kristen. Samtidigt vill man peka på att det är viktigt att detta sker ”med full respekt för och kärlek till alla människor enligt evangeliets principer”. Syftet med dokumentet beskrivs så här:

”Avsikten med detta dokument är att uppmuntra kyrkor, kristna råd och missionsorganisationer att reflektera kring sin nuvarande praxis och att använda rekommendationerna för att utarbeta egna riktlinjer för vitt­nesbörd och uppdrag bland dem som har olika religioner eller inte be­känner sig till någon religion. Förhoppningen är att kristna världen över ska studera detta dokument i ljuset av sin egen praxis när de vittnar om sin tro på Kristus såväl i ord som i handling.”

Och så tar man upp sju utgångspunkter för det kristna vittnesbördet som följs av tolv vägledande principer för detta. Till sist avslutas dokument med sex rekommendationer för hur kyrkorna ska arbeta vidare med detta.
Läs mer: Ladda ner (PDF)

För fortsatt studium

I SKRs skriftserie finns flera häften som den religionsteologiska arbetsgruppen arbetat fram och som tar upp frågor som är aktuella när man arbetar praktiskt med religionsteologi och religionsmöte:

Religionsmöte – ekumeniskt dokument

Nummer 9 i SKRs skriftserie handlar om mötet med andra religioner. Här finns internationella ekumeniska dokument, praktiska råd om hur man hanterar religionsmöten i vardagen, samt femton saker varje kristen bör veta om islam.
Mer information: Läs mer och beställ

”Kan vi be tillsammans – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext”

Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans?” innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, tidigare direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd. Boken är nummer 11 i Sveriges kristna råds skriftserie.
Mer information: Läs mer och beställ

Äktenskap där religioner möts

Namnet anger att makarna hör till olika religioner. Sådana äktenskap blir allt vanligare bland annat på grund av globalisering och ökad rörlighet i samhället. Frågorna kring interreligiösa äktenskap har inte tidigare behandlats av kyrkorna i Sverige men däremot i en del andra länder. Tonvikten i boken ligger på de pastorala frågorna. I några avsnitt behandlas  synen på äktenskap i kristendom, judendom och islam. Juridiska aspekter samt förhållandet mellan religion och kultur berörs också. Ett kapitel ägnas åt konkreta exempel på hur par som tillhör olika religioner lever i Sverige och hur de funnit lösningar på olika utmaningar. Avsikten med boken är varken att uppmuntra till eller avråda från   interreligiösa äktenskap. Syftet är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer i Sveriges kristna råds medlemskyrkor, när par med olika religionstillhörighet vänder sig till dem för samtal.
Mer information: Läs mer och beställ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page