Interreligiös dialog

Sveriges kristna råd finns representerad i en rad olika interreligiösa sammanhang som presentaras nedan. Kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trossamfund.

Storkyrkan i Stockholm 1 feb 2015. Budkavleöverlämning i kampanjen Vägra hata.

Interreligiös gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm 2015. Foto Magnus Aronson.

Sveriges interreligiösa råd

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för många olika religioner för gemensamma överläggningar. Rådet bildades 2012 och möts två gånger per år. SKR:s presidieledamöter finns med som representanter i rådet. Sveriges interreligiösa råd företräder åtta religioner och ibland gör rådet gemensamma uttalanden som rör frågor om religions- och trosfriheten i Sverige.
Läs mer: https://interreligiosaradet.se/

Regeringens råd för trossamfunden

I rådet sker gemensamma överläggningar mellan regeringen och trossamfunden om aktuella samhällsfrågor. SKR:s styrelse utser de kristna representanterna till Regeringens råd för trossamfunden.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Sveriges kristna råd har ett nära samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund, bland annat genom utbildningsinsatser och Sjukhuskyrkan.
Läs mer: www.sst.a.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page