0. Förord – skrift

”Förord” till skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska behöva utsättas för sexuella övergrepp, som vi definierat som ”varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling”.

2003 antog styrelsen för Sveriges kristna råd (SKR) Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer (Nr 5 i SKR:s skriftserie). Dessa riktlinjer hade utarbetats i en bred process med bland annat företrädare för kyrkor och kristna ungdomsorganisationer. En grupp på SKR:s kansli har på styrelsens uppdrag reviderat riktlinjerna och inhämtat synpunkter från bland annat arbetsgivarorganisationer och fackliga företrädare.

Riktlinjerna tar sikte på
• övergrepp som sker i kyrkliga miljöer, inte i samhället i övrigt
• övergrepp mot såväl barn och ungdomar som vuxna
• övergrepp från såväl anställda som förtroendevalda och frivilligarbetare inom kyrkorna.

Denna revision av skriften antogs av styrelsen 8 februari 2018, som rekommenderar sina medlemskyrkor och deras ungdomsorganisationer att anta och använda riktlinjerna.

Vi överlämnar härmed dessa ekumeniska riktlinjer till kyrkorna och deras ungdomsorganisationer som ett instrument för användning på alla nivåer i kyrkornas arbete. Samtidigt är vi medvetna om att detta instrument måste utvecklas i ett kontinuerligt växelspel med verkligheten och välkomnar alla synpunkter på innehåll och inriktning för framtida översyn.

Stockholm i februari 2018

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”: Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page