4. Förebyggande arbete

Kapitel 4, ”Förebyggande arbete” från skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

Det finns åtgärder att vidta för att förebygga att sexuella övergrepp sker. Genom utbildning och information kan anställda, frivilliga och förtroendevalda göras medvetna om risker och möjligheter att förhindra. För alla som arbetar i kontakt med människor är handledning ett viktigt och bra redskap.

Sexuella övergrepp handlar mer om makt än om sexualitet. Det är alltså viktigt att kyrkan är medveten om de maktförhållanden som finns i relationer mellan människor och att dessa i sig utgör risker. Genom att tydliggöra ledarroller, arbets- och ansvarsfördelning kan risken för övergrepp minskas.

Det går också att praktiskt lägga upp arbete och verksamhet på ett sådant sätt att riskerna för övergrepp minskar. Detta förebyggande arbete sker naturligtvis främst för att skydda människor som skulle kunna bli utsatta. Men det är också ett sätt att skydda anställda, frivilliga och förtroendevalda. Genom att lägga upp arbetet klokt, skapar vi större trygghet för alla människor i våra kyrkor.

TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD, LEDARE ELLER  FÖRTROENDEVALD
• Behandla alla du möter med respekt och värdighet.
• Undvik förlöjligande eller kränkande kommentarer om eller till människor.
• Undvik favorisering, överdriven närhet och ”positiva” kommentarer om utseende eller liknande som går över gränserna för den personliga integriteten. Dessa gränser sätter människor på olika sätt, kanske är gränserna också olika beroende på situation – det är alltid den enskilda människans och omgivningens sätt att sätta dessa gränser som måste respekteras.
• Vid enskilda samtal, informera någon om att samtalet kommer att äga rum.
• Var uppmärksam på hur du själv agerar och var medveten om att saker du gör eller säger, också om de sker med de bästa avsikter, kan missförstås eller misstänkliggöras.
• Var inte rädd för att be om råd eller handledning när du behöver det.

ATT ORGANISERA BARN- OCH UNGDOMSARBETE
• Använd ljusa och överblickbara lokaler.
• Försök att alltid ha minst två vuxna ledare med i grupper, särskilt om inga andra verksamheter pågår i byggnaden.
• Undvik, så långt det är möjligt, att en ledare eller annan vuxen är ensam med ett barn på platser där ingen annan kan se dem.
• Vid samtal med en ung människa, informera ytterligare någon vuxen om att samtalet äger rum. Se helst till att det finns fler vuxna i byggnaden och att den unga människan vet om detta.
• Se till att ledare inte träffar eller bjuder hem barn och ungdomar vid sidan om verksamheten, om inte fler vuxna finns med.
• Var alltid flera vuxna vid utflykter, läger och liknande.
• När barn och ungdomar ska skjutsas, försök att alltid ha fler än en passagerare i varje bil. Ha en gemensam uppsamlingsplats där barnen ska lämnas och hämtas vid utfärder och liknande.

Övergrepp i allmänhet liksom sexuella övergrepp, sker numera inte bara genom att personer möts i kyrkans verksamhet. Sociala medier, internet i övrigt, appar i mobiltelefoner och liknande utgör också arenor där övergrepp kan ske. Kyrkan, församlingen och föreningen bör i förväg ha bestämt hur man använder sig av dessa och hur man agerar när man får vetskap om att kränkningar och övergrepp sker på den typen av arenor.

Vid en undersökning 2017 av sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer som lett till rättssak, hade samtliga fall det gemensamt att inget av övergreppen hade skett i kyrkans verksamhet, men att kyrkans verksamhet var den plats där offer och förövare fått kontakt.  Det kan därför finnas anledning att i förväg samtala i ledargruppen om hur kontakter utanför verksamheten ska skötas.

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page