Migration och integration

Under många år har Sveriges kristna råd i olika former arbetat med frågor om migration och integration, både i Sverige och genom internationella nätverk. Påskuppropet för en human asylpolitik 2005 kom att bli ett känt exempel på kyrkornas gemensamma arbete med dessa frågor. I december 2016 gjordes en uppföljning genom Juluppropet.

flykt

Antalet flyktingar i världen har inte varit så stort sedan slutet av andra världskriget. De flesta av dem finns i flyktingläger i oroshärdarnas grannskap. Sverige har tagit emot stora grupper som söker sig en bättre framtid eller ofrivilligt flyr undan ovärdiga förhållanden. Det är en stor utmaning för oss i Sverige att på ett värdigt sätt möta dessa våra medmänniskor. Sveriges kristna råd och kyrkorna vill positivt medverka till det.

På lokalplanet finns många exempel där människor i kristna församlingar engagerar sig för asylsökande och flyktingar. Det sker genom konkret omsorg och stöd, integrationsarbete i vardagen, men också genom vägledning och ibland genom aktiv påverkan på beslutande myndigheter. Grunden för detta är övertygelsen om alla människors lika värde och vikten av att bemöta varje människa med respekt och omsorg.

Arbetsgrupp

SKRs arbetsgrupp för migration och integration innehåller personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med Rådgivningsbyrån, FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra ansvariga myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. SKR är medlem i CCME (Churches Commission för Migrants in Europe) liksom i Concord.

Projekt #Värme

Sveriges kristna råd fick i juni 2016 ett anslag från EUs asyl-, migrations- och integrationsfond för ett treårigt projekt kallat #Värme, Värdighet, medkänsla och kunskap. Syftet är att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige. Det är en stor ekumenisk satsning som omfattar SKRs medlemskyrkor och som vill ge ett samlat stöd till det flyktingarbete som sker lokalt runt om i Sverige. Läs mer: www.skr.org/varme

Konvertiter i asylprocessen

Kristen tro som asylskäl är en fråga som SKR arbetar med och rådet ger kurser kring detta på temat Konvertiter i asylprocessen. SKR har också medverkat i kurser för Migrationsverkets/Migrationsdomstolarnas personal som belyst prövningen av asylsökande som hänvisar till kristen tro.
Ytterligare information:
Vägledning för intygsskrivande ang konversion 181024
Att tänka på när du vill hjälpa en konvertit att förbereda sig för intervju hos Migrationsverket 181024

Nätverksdagar

I april varje år arrangeras de årliga nätverksdagarna för migrations- och integrationsfrågor i Stockholm.

”Detta vill vi – kyrkorna om migrationsfrågorna”

I denna skrift vill kyrkorna i Sverige erbjuda en grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar. Grundläggande bibeltexter och hänvisningar till relevanta internationella konventioner presenteras. Utifrån dessa görs ett antal aktuella tillämpningar vad gäller svensk lagstiftning och praxis. Skriften har tagits fram av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration och antagits av Sveriges kristna råds styrelse i december 2016. Skriften finns på svenska och engelska.

Afghanistan

Samlade uttalanden angående utvisningar till Afghanistan från kyrkor i Sverige och från Sveriges kristna råd under 2017 (PDF): Afghanistanutvisningar samlade uttalanden

Juluppropet

Juluppropet för en human migrationspolitik samlade under en och en halv månad in nästan 80 000 namnunderskrifter som överlämnades till Morgan Johansson vid ett möte på Rosenbad i februari 2017. Juluppropet växte fram som en gräsrotsrörelse i landets kyrkor i en tid då rimliga önskemål som att familjer ska få leva tillsammans tolkas som närmast orealistiska krav. Namninsamlingens tre krav till regeringen var: ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro. Medierna gav stort utrymme åt uppropet.

Opinion och remissyttranden

Sveriges kristna råd formulerar kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt om migration och integration. Det sker till exempel genom debattartiklar och uttalanden samt remissyttranden på statliga utredningar eller förslag. Nedan finns länkar till de fyra senaste debattartiklarna som skrivits av Sveriges kristna råd om migration/integration:
Dagens Nyheter 24 december 2015:
Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet
Svenska Dagbladet 22 maj 2016:
Människor på flykt ska inte hindras att nå Europa
Svenska Dagbladet 23 december 2016:
Det handlar om de ungas framtidstro
Aftonbladet 26 januari 2017:
Vi står upp för godhet och möts av förakt
Svenska Dagbladet 29 november 2017:
Uppgörelsen räcker inte – vi är oroade över asylpolitiken

Läs även vad som skrevs i media om Juluppropet 2016:
https://www.juluppropet.se/juluppropet-i-media/

Mer information

Svenska kyrkan:
Support migration, stöd i migrationsfrågor
https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration
(gå till länken och ersätt den med den länk som man hänvisas till)

Migrationsverket:
Här kan du läsa om vad som gäller för den som vill besöka och leva i Sverige:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=30435

Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914

Frågor och svar: Konvertering som asylskäl:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Konvertering-som-asylskal-.html

Information till asylsökande hbtq-personer:
 https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312b9c/1485556225833/HBT_sv.pdf

Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan:
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40195

Länsstyrelsen:
www.informationsverige.se

Material

Mer material från kurser med Sveriges kristna råd:
https://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/material/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
 • Kontaktpersoner

  Misha Jaksic
  Samordnare arbetsgruppen för migration och integration
  Telefon: 08-453 68 20
  misha.jaksic(a)skr.org

  Björn Cedersjö
  Direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
  Telefon: 08-453 68 23
  bjorn.cedersjo(a)skr.org

  Peter Karlsson
  Projektledare #Värme
  Telefon: 08-453 68 13
  peter.karlsson(a)skr.org