Funktionshinder

Alla människors lika värde är en grundbult i både kyrkornas och samhällets övertygelse. Såväl kyrkor som samhälle har som mål att arbeta för att varje människa utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Foto: Magnus Aronson / IKON.

Foto: Magnus Aronson / IKON.

Den faktiska verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut. Människor med olika funktionsnedsättningar möter hinder som i många fall är onödiga och att inte tillräcklig hänsyn tagits till deras situation. För att förändra detta krävs både teologisk reflektion och bearbetning av attityder och värderingar kring bemötande och tillgänglighet.

Kyrkorna har i skriften En kyrka för alla – Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder (utgiven 2008), som finns i lättläst version 2009, formulerat en hållning i dessa frågor.

Förhoppningen är att kyrkor och samfund – och många andra – genomför en självkritisk granskning så att varje människa får bli den hon är ämnad att vara.

SKRs arbete kring dessa frågor sker i en arbetsgrupp som brukar ordna en öppen årlig mötesplats för reflektion och gemenskap.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page