Medicin och vård

I vårdsituationen är människan föremål för andras verksamhet. Lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara vägledande för hur vården bemöter en människa som behöver dess tjänster. I sjukdom och svaghet inser man på ett fördjupat sätt människans skröplighet och utsatthet.

sjukvard

Hur människor ska bemötas inom vården är en utmaning som fordrar etisk reflektion. Det gör även utvecklingen inom medicinsk vetenskap där ny kunskap ger oss nya möjligheter att påverka livets grundläggande villkor. Frågor om livets inledningsskede och livets slutfas hör hit liksom till exempel kroppens integritet och genetikens möjligheter.

SKRs uppgift inom detta område är främst att formulera kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom uttalanden och debattinlägg och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Referensgrupp

Referensgruppen för medicinsk etik har under de senaste åren arbetat med frågorna kring assisterad befruktning. Det finns numera laglig möjlighet för ensamstående kvinnor som vill bli förälder att få hjälp med insemination. Våren 2016 publicerades utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU 2016:11). Där diskuteras bland annat frågan om altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. Utredaren är negativ till detta. Ett antal andra frågor behandlas också i utredningen som ska remissbehandlas. SKR följer denna fråga och planerar att avge ett remissvar. I samband med utredningen har vi hittills mest ställt frågor: i en Brännpunktsartikel (SvD 2013-06-19) och i ett brev direkt till utredningen 150120 (2015-01-20).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page