Andlig vård i Kriminalvården

Sveriges kristna råd ansvarar för samordningen av den andliga vården på samtliga anstalter och häkten i landet.

Kumla NAV anstalt

Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV.

Varje intagen i svenska fängelser och på häkten skall ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet.

Fängelserna i Sverige är mångkulturella. 
För ett djupare personligt samtal krävs ofta språkkunskaper och förståelse för varandras kulturella bakgrund.

Inom Sveriges kristna råd finns en styrgrupp för den andliga vården inom Kriminalvården med representanter från Sveriges kristna råds fyra kyrkofamiljer och från Kriminalvården.

Detta betyder NAV-arbetet för Kriminalvården: 
Nils Öberg, generaldirektör Kriminalvården:
”För Kriminalvårdens klienter har själavårdarna inte sällan en livsviktig funktion. Oavsett tro och religion, så finns  en möjlighet till samtal och reflektion kring oro, skuld och inte minst hopp.  För organisationen är NAV en viktig källa till kunskap, dels utifrån erfarenhet och kompetens, men också genom att vi får återkoppling från ögon utifrån som ser vår verksamhet inifrån. Ett samarbete som jag värnar om. ”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page