Nathan Söderbloms minnesfond

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande.

Nathan Söderblom var Svenska kyrkans ärkebiskop åren 1914-1931. Han var ledamot av Svenska akademien och erhöll Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska fredsarbete.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier. Ett särskilt ansvarsområde för fonden är att ge stipendier för Graduate School of Ecumenical Studies och andra kurser vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, som drivs av Kyrkornas Världsråd. Fonden prioriterar också ansökningar som vid sidan av ekumenisk relevans har en uttalad inriktning mot fredsfrågor.

Stipendierna är personliga och kan inte överlåtas. För grupper erfordras individuell ansökan från varje deltagare. Anslag till organisationer beviljas endast i undantagsfall. Beslut om stipendierna fattas vid fondens årsmöte i april. Stipendierna utlyses i regel före januari månads utgång med sista ansökningsdag 28 februari.

Inriktning

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond utlyser stipendier avsedda för:
– Studier vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz
– Forskning och studier inom ekumenikens område
– Deltagande i internationella ekumeniska seminarier och konferenser

Ansökan

Ansökan kan sändas in via vanlig post eller digitalt via e-post.

Ansökan ska rymmas på en sida och innehålla följande uppgifter
– Namn
– Personnummer
– Adress
– Telefon
– E-postadress
– Kyrko- eller samfundstillhörighet
– Nuvarande sysselsättning
– I förekommande fall uppgift om arbetsgivare/pågående utbildning
– Vilket ändamål ansökan avser
– Vilket belopp ansökan avser
– Namn och telefon till max tre referenspersoner (frivillig uppgift)
Datum och underskrift
– Kortfattad motivering för ansökan varför det angivna ändamålet är viktigt för dig och på vilket sätt det är ekumeniskt relevant

Stipendium kan i undantagsfall ges till minderåriga sökande. Ansökan bör då även innehålla målsmans skriftliga medgivande.

Som obligatorisk bilaga 1 bifogas en ekonomisk kalkyl. Alla belopp ska vara angivna i svenska kronor. Ange gärna vilken omräkningskurs du använt om du utgår från underlag i annan valuta.

Kalkylen ska rymmas på en sida och innehålla dessa uppgifter
Förväntade kostnader. Det totala beloppet anges alltid, i förekommande fall även nedbrutet på olika delposter som reskostnader, försäkringar, utrustning, uppehälle etc.

Planerad finansiering. Det totala beloppet ska motsvara alla förväntade kostnader. Finansieringsplanen ska innehålla uppgifter om andra sökta och eventuellt beviljade stipendier samt egeninsats, forskningsanslag, bidrag eller kostnadstäckning från arbetsgivare etc. Kalkylen är inte fullständig om finansieringsplan saknas.

Stipendier ges endast i undantagsfall för levnadskostnader annat än i samband med resor. I förekommande fall kan bortfall av inkomst från ordinarie tjänst specificeras som kostnad för att ge en samlad överblick över finansieringsbehovet. Stipendiemedel utgår dock i regel inte för att kompensera sådant bortfall.

Som frivilliga, numrerade bilagor kan du bifoga sådana handlingar som du särskilt önskar åberopa dig på
Om du söker stipendium för högre studier (lägst C-nivå/motsv) omfattande minst 15 akademiska poäng/motsv bör dina studiemeriter framgå. Handledare för uppsats/avhandlingsarbete bör anges som referensperson i ansökan. Disputerade forskare anger disputationsår och ort, nuvarande akademisk verksamhet samt bifogar förteckning över publicerade skrifter.

För övriga stipendier avseende till exempel deltagande i konferenser, seminarier etc rekommenderas att ansökan innehåller en relativt tydlig redogörelse för syftet med det sökta stipendiet, eventuellt även ett tryckt seminarieprogram eller dyl, samt en egenpresentation som tydliggör nyttan av det sökta stipendiet för dig personligen och för den kyrka, församling, organisation etc som du tillhör.

Anvisningar för ansökan
Ansökan till Nathan Söderbloms minnesfond skall innehålla minst två delar: själva ansökan och en bifogad ekonomisk kalkyl. Den kan också innehålla andra bilagor. Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Formulera din ansökan fritt utifrån riktlinjerna.

Ansökan per post
Postadress:
Nathan Söderbloms minnesfond
Att: Sarah Mossop
Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14  BROMMA

Digital ansökan via e-post
Skicka in din ansökan digitalt som en bifogad PDF-fil (signera digitalt eller skriv på din namnteckning på dokumentet och scanna sedan in ansökan). Ange i ämnesraden: ”Nathan Söderbloms minnesfond, samt ditt namn”.
E-post: sarah.mossop@skr.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Kontakt

    Sarah Mossop, administratör
    Telefon: 08-453 68 36
    sarah.mossop(a)skr.org