Ekumenisk teologi

Kärnområdet ”Ekumenisk teologi” underlättar för kyrkorna att mötas i teologisk reflektion kring olika områden, exempelvis kyrkosyn, mission, religionsteologi, spiritualitet, dop och gudstjänstfrågor. Detta sker genom olika arbetsgrupper och nätverk samt produktion av publikationer.

Ordet ”ekumenik” är bildat av det grekiska ordet oikoumene, som betyder ungefär ”hela den bebodda världen”. Ordet oikos betyder ”hus” och är samma ord som återfinns i ordet ekonomi, som ordgrant betyder ”hushållning”. När den ekumeniska rörelsen växte fram på 1900-talet blev ordet ekumenik beteckningen på den kristna enhetstanken att sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Arbetet för kristen enhet är dock äldre än så och vi har många exempel i kyrkans tvåtusenåriga historia på människors arbete för kyrkans enhet. Inte sällan har detta arbete stött på motstånd från olika håll under årens lopp. 

Bibeln innehåller många ord som talar om enhet, varav det allra mest centrala kan sägas vara det som är hämtat från Jesus bön för sina lärjungar sista kvällen han är tillsammans med dem innan han ska utlämnas till myndigheterna och dömas till döden: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig” (Joh 17:21).

Värt att notera att är att arbetet för kristen enhet inte ses som ett självändamål utan en fråga om evangeliets trovärdighet: ”Då skall världen tro på att du har sänt mig.”

Läs mer:
Sveriges kristna råd har försökt fånga några viktiga tankar om ekumenik i skriften Tio tumregler för god ekumenik. En annan betydelsefull text för det ekumeniska arbetet är Charta Oecumenica, ett dokument om fördjupat samarbete som den Europeiska kyrkokonferensen, KEK (Konferensen för europeiska kyrkor) presenterade 2001.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page