Huvudområden

Kyrkorna har lyft fram tre områden för arbetet inom Sveriges kristna råd; Ekumenisk teologi, Ekumenisk diakoni/kyrka–samhälle och Institutionssjälavården.

Ljus Genevé

Ekumenisk diakoni/kyrka – samhälle

Här arbetar kyrkorna tillsammans med frågor om religionens plats i samhället; religionsfrihet, migration och integration, diakoni, fred rättvisa och hållbar miljö, medicinsk etik, jämställdhet och samlevnad, mänskliga rättigheter och funktionshinder, kyrka-arbetsliv. SKR representerar också kyrkorna i olika sammanhang, till exempel i styrelsen för Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan).

Ekumenisk teologi

Detta område underlättar för kyrkorna att mötas i teologisk reflektion kring olika områden, exempelvis kyrkosyn, mission, religionsteologi, spiritualitet, dop och gudstjänstfrågor. Detta sker genom olika arbetsgrupper och nätverk samt produktion av publikationer.

Institutionssjälavården

Här sker samordning av institutionssjälavård på högskola, universitet, inom Kriminalvården och andlig vård inom hälso- och sjukvården (Sjukhuskyrkan).

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page