Så ansöker du medel från Nathan Söderbloms minnesfond.

Ansökan utformas enligt beskrivningen nedan, med en separat bilaga för den ekonomiska kalkylen. Ansökan laddas upp i formuläret längst ned på denna sida.

Ansökans grundinnehåll (på en A4-sida)

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon
 • E-postadress
 • Kyrko- eller samfundstillhörighet
 • Nuvarande sysselsättning
 • I förekommande fall uppgift om arbetsgivare/pågående utbildning
 • Vilket ändamål ansökan avser
 • Vilket belopp ansökan avser
 • Namn och telefon till max tre referenspersoner (frivillig uppgift)
 • Datum och underskrift
 • Kortfattad motivering för ansökan varför det angivna ändamålet är viktigt för dig och på vilket sätt det är ekumeniskt relevant

Stipendium kan i undantagsfall ges till minderåriga sökande. Ansökan bör då även innehålla målsmans skriftliga medgivande.

Ekonomisk kalkyl

Som obligatorisk bilaga 1 bifogas en ekonomisk kalkyl. Alla belopp ska vara angivna i svenska kronor. Ange gärna vilken omräkningskurs du använt om du utgår från underlag i annan valuta.

Kalkylen ska rymmas på en sida och innehålla dessa uppgifter:
Förväntade kostnader. Det totala beloppet anges alltid, i förekommande fall även nedbrutet på olika delposter som reskostnader, försäkringar, utrustning, uppehälle etc.

Planerad finansiering. Det totala beloppet ska motsvara alla förväntade kostnader. Finansieringsplanen ska innehålla uppgifter om andra sökta och eventuellt beviljade stipendier samt egeninsats, forskningsanslag, bidrag eller kostnadstäckning från arbetsgivare etc. Kalkylen är inte fullständig om finansieringsplan saknas.

Stipendier ges endast i undantagsfall för levnadskostnader annat än i samband med resor. I förekommande fall kan bortfall av inkomst från ordinarie tjänst specificeras som kostnad för att ge en samlad överblick över finansieringsbehovet. Stipendiemedel utgår dock i regel inte för att kompensera sådant bortfall.

Bilagor

Som frivilliga, numrerade bilagor kan du bifoga sådana handlingar som du särskilt önskar åberopa dig på. Om möjligt bör extra bilagor läggas samman i ett dokument (word eller pdf).

Om du söker stipendium för högre studier (lägst C-nivå/motsv) omfattande minst 15 akademiska poäng/motsvarande bör dina studiemeriter framgå. Handledare för uppsats/avhandlingsarbete bör anges som referensperson i ansökan. Disputerade forskare anger disputationsår och ort, nuvarande akademisk verksamhet samt bifogar förteckning över publicerade skrifter.

För övriga stipendier avseende till exempel deltagande i konferenser, seminarier etc rekommenderas att ansökan innehåller en relativt tydlig redogörelse för syftet med det sökta stipendiet, eventuellt även ett tryckt seminarieprogram eller dyl, samt en egenpresentation som tydliggör nyttan av det sökta stipendiet för dig personligen och för den kyrka, församling, organisation etc som du tillhör.

Bifoga inte större pdf-filer, som hela kursprospekt eller liknande, utan enbart bilagor som stöder ansökan.

Anvisningar för ansökan

Sista ansökningsdag är den 28 februari. Ansökan till Nathan Söderbloms minnesfond skall innehålla minst två delar: själva ansökan och en bifogad ekonomisk kalkyl, samt eventuellt ytterligare bilagor.

Det finns inget ansökningsformulär, utan ansökan ska ställas upp utifrån riktlinjerna. Kontrollera gärna innan du laddar upp att all efterfrågad information finns med.

Till sist

Lycka till med din ansökan!

Ansökan för 2023 har nu stängt. Nästa ansökningsperiod börjar i januari 2024.