Sveriges kristna råd genomför en rad olika utbildningar inom migrations- och integrationsområdet.

Konvertiter i asylprocessen

Sedan våren 2015 har SKR, ofta i samverkan med något av Svenska stift och något av studieförbunden Bilda och Sensus, erbjudit kurser om konvertiter i asylprocessen. Förutom erfarenhetsutbyte har kurserna bland annat tagit upp hur präster/pastorer/diakoner på bästa sätt kan skriva intyg om konvertiternas deltagande i kristen undervisning och gudstjänstliv. Fjorton sådana kurser har hållits till och med oktober 2018.

Nätverksdagar

I april varje år arrangeras Nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor i Stockholm i samverkan med studieförbunden. Dagarna brukar innehålla storsamlingar med föreläsningar, bland annat med höga företrädare från Migrationsverket, seminarier, kultur och musik samt erfarenhetsutbyte.

#Värme

Under åren 2016-2019 drev SKR, med anslag från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), ett utbildningsprojekt kallat #Värme. Namnet ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap och i projektet arrangerades tvådagarskurser på sammanlagt 21 olika platser i landet fram till våren 2019. En dag hade fokus på asylprocessen, lagar och regler och den andra dagen fokus på psykosocialt stöd och bemötande, inklusive ett avsnitt om hur man som hjälpare tar hand om sig själv. Genom samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Svenska kyrkan nationellt erbjöd utbildningarna såväl högkvalitativa föreläsningar som god pedagogisk vägledning.

Myndigheter

SKR medverkar regelbundet vid utbildningar hos flera myndigheter, exempelvis hos Migrationsverket och Domstolsverket.