Eftersom migrations- och integrationsfrågorna är högt prioriterade inom SKR, är det angeläget att också försöka påverka såväl den allmänna opinionen som politiker och andra beslutsfattare. Det är också en viktig uppgift att försöka kanalisera den kritik och de frågor som framförs från lokal nivå i kyrkorna.

Opinionsbildningen kan ha en enskild fråga, grupp eller situation i fokus, men lika viktigt är att försvara grundläggande mänskliga rättigheter, människovärdet och människans värdighet.

Påskuppropet

Våren 2005 genomfördes det som kanske blivit den mest publika händelsen genom SKR:s över 25 år. Inför införandet av en ny Utlänningslag och ett nytt migrationsjuridiskt system (med migrationsdomstolar och migrationsöverdomstol) startades en namninsamling med målet att amnesti skulle utfärdas för de personer som befann sig i Sverige utan uppehållstillstånd.

En tanke med denna målsättning, förutom den rent humanitära, var att Migrationsverket skulle få påbörja sitt arbete utifrån den nya Utläggningslagen med ett ”rent bord”. 160 000 namnunderskrifter samlades in och överlämnades till migrationsministern. Någon amnesti blev det inte, men däremot en ny möjlighet för många asylsökande att få sin sak prövad på nytt.

Juluppropet

Julen 2016 startades Juluppropet, som ett kyrkornas humanitära gensvar på den tillfälliga lag som trädde i kraft den 20 juli samma år. Syftet med lagen var att kraftigt minska inflödet av nya asylsökande, som nått en topp under hösten 2015. Det ville politikerna göra bland annat genom att låta tidsbegränsade uppehållstillstånd bli huvudregel och genom att göra det betydligt svårare än tidigare att få till stånd familjeåterföreningar i Sverige.

Kyrkornas svar blev ett upprop med kraven att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att undanröja de praktiska hindren för familjeåterförening och att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro. Namninsamlingen, som gjordes både digitalt och på papper, samlade 80 000 underskrifter.

Detta vill vi! – Kyrkorna och migrationsfrågorna

I denna skrift har kyrkorna i Sverige sammanställt sin grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar: Skrift 22

Debattartiklar

Exempel på öppet brev och debattartiklar som Sveriges kristna råd skrivit om migration och integration:

Svenska Dagbladet 29 november 2017
Uppgörelsen räcker inte – vi är oroade över asylpolitiken

Aftonbladet 21 juni 2018
Våra folkvalda måste stå upp för mänskliga rättigheter

Dagens nyheter 16 december 2018
Migrationsverket måste respektera konvertitens tro

Aftonbladet 9 maj 2019
Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Öppet brev till riksdagen 12 juni 2019
Kyrkoledare uppmanar riksdagen att rösta nej till förlängning av migrationslag

Öppet brev till partiledarna 17 september 2019
https://www.skr.org/kyrkoledare-i-oppet-brev-till-landets-partiledare-varna-manniskovardet/

Dagens nyheter 7 augusti 2020
”Speglar intentionen hos migrationspolitiska kommittén verkligen svenska folkets vilja?”