En kvinnlig präst och en manlig polis sitter i varsin fåtölj och samtalar med varandra.

Här kan du läsa mer om kyrkliga företrädares utbildning inom Kyrka-Polis, samt organisering på nationell, regional och lokal nivå.

Utbildning

En förutsättning för att detta samarbete ska fungera väl är att kyrkans företrädare har en bra kunskap om polisens uppgifter, organisation, arbetssätt och arbetsvillkor. Polismyndigheten anordnar, i samverkan med trossamfunden, fackförbunden och Nätverket för Kyrka-Polis en grundutbildning för diakoner, pastorer och präster. Utbildningen genomförs ungefär vartannat år.

För att ansöka till grundutbildning krävs:

  • Vigd/ordinerad präst/pastor/diakon
  • Församlingsanställd (i Svenska kyrkan även stiftsanställd)
  • Erfarenhet av församlingstjänst
  • Erfarenhet av att bedriva själavård i församling
  • Önskemål är även fördjupad själavårdsutbildning.

Vidare kompetensutvecklingen för Kyrkornas företrädare- präster/pastorer/diakoner är att året efter grundutbildningen även deltaga i Sveriges kristna råds gemensamma institutionssjälavårdsutbildning.

Utöver dessa utbildningar erbjuds temadagar och nätverksträffar.


Organisation för Kyrka-Polis

Samverkan har funnits sedan mitten av 90-talet. Överenskommelsen möjliggör för församlingar att samverka med polisen.

Nationell nivå – Nationellt råd och Nationell arbetsgrupp
Det finns en nationell överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Sedan januari 2023 finns även Pingst – Fria församlingar i Samverkan med.

Trossamfunden ingår i denna överenskommelse genom delegation från Sveriges kristna råd (SKR). Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Samverkan sker genom ett nationellt råd med representanter för dessa parter. Till nationella rådet finns en arbetsgrupp som bland annat planerar och genomför utbildningar, temadagar med mera. I arbetsgruppen finns representanter från både Polismyndigheten och de kyrkor som är en del av överenskommelsen. Dessutom ingår en representant från Polisförbundet, Fackförbundet ST samt representant för de kyrkliga medarbetarna från Nätverket för Kyrka-Polis i samverkan.

Regional och lokal nivå
Hur samverkan utformas skrivs in i ett gemensamt avtal/överenskommelse som skrivs på regional/lokal nivå. Det är således Polismyndigheten som avgör hur och när och till vad kyrkornas resurser ska användas med beaktande av vad kyrkorna kan och vill bistå med.

Omfattningen av samverkan kan variera. I något fall kan kyrkans företrädare vara en aktiv part i polisens vardagsarbete, finnas tillgänglig på polisstationen, medverka vid utsättningar, med mera. I andra fall kan medverkan begränsas till vissa specifika insatser.

Utöver regionala/lokala överenskommelser finns även samarbeten mellan lokala församlingar och lokala polisområden genom till exempel POSOM-grupper. De ingår inte i den nationella överenskommelsen – Kyrka-Polis i samverkan.