Sedan 2005 har Kyrkornas globala vecka uppmärksammat fattigdom, hunger, klimat, konfliktmineraler, vapenexport och migration. Här finns information om alla tidigare teman samt inspirationshäften att ladda ner.

2018 & 2019: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den går framåt i och utrymmet för civilsamhället krymper allt mer.
LADDA NER INSPIRATIONSMAGASIN (PDF): 2018 & 2019

2017: Hållbar värld för alla

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 introducerade de 17 globala målen och fokuserade på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2017

2015 & 2016: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2015 & 2016

2013 & 2014: Helig fred – tro som fredsskapare

Om trons möjligheter att skapa fred som är mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan människor. Vi vet att det går – nu vill vi visa på hur. Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2013 & 2014

2011 & 2012: Över gränser – om migration och flyktingskap

Om det positiva i att människor korsar gränser, men också om det oerhört svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj. Som kyrkor och församlingar vill vi vara en positiv kraft för de människor som varit modiga nog att korsa många gränser.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2011 & 2012

2010: Skapelsefred byggs inte med vapen

Varje år spenderar världen ofattbara 10 000 miljarder kronor på vapen och militär rustning, samtidigt som en miljard människor lever i djup fattigdom. Kyrkornas globala vecka 2010 handlar om hur vi kan bygga varaktig fred och skapa utveckling utan vapen.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2010

2009: Skapelsefred – Rättvisa resurser

Jordens resurser fördelas sällan rättvist. I vissa fall leder jakten på rikedomarna till blodiga konflikter. Som konsumenter av dessa resurser har vi ett ansvar men också en möjlighet att påverka. Var med och skapa fred!
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2009

2008: Skapelsefeber – Klimat & fred

Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred och rättvisa. Men tillsammans kan vi vara Guds verksamma och skapande händer i världen.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2008

2007: Skapelsefeber – Klimat

Guds skapelse är fantastisk! Som förvaltare av skapelsen kan vi med våra liv påverka dess framtid. Vi kan leva skapelsevänligt och skapa möjligheter för dem som drabbas värst av de förändringar som nu sker i klimatet.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2007

2006: Sida vid sida

Vardagslivet i en församling är fullt av relationer till människor ’långt borta’. Vår utgångspunkt är att vara och verka sida vid sida med Gud men också med varandra, både nära och långt borta. Under veckan vill vi fokusera på vad vi i våra församlingar har för roll när det gäller att utrota fattigdom och hunger i världen.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2006

2005: Tillsammans kan vi utrota fattigdomen

När vi som kyrkor och organisationer väljer att använda vår gemensamma röst gör vi det utifrån ett kall att stå på de maktlösa och svagas sida. Genom Kyrkornas globala vecka delar vi den globala gemenskap som kämpar för att utrota fattigdomen. Men är också del av en nationell kristen gemenskap för att finna mod att leva den förändring vi vill se i världen.
LADDA NER INSPIRATIONSHÄFTE (PDF): 2005