Kyrkornas globala vecka 2018 och 2019 lyfter fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den går framåt i och utrymmet för civilsamhället krymper allt mer.

Olebogeng från Sydafrika.

Olebogeng utbildar unga i att utkräva ansvar så att de tillsammans kan förändra gruvindustrin i Sydafrika i grunden. Hon och hennes vänner utsätts dock regelbundet för hot, våld, godtyckliga arresteringar och trakasserier av lokal polis och gruvornas privata säkerhetsstyrkor. Olebogeng fortsätter trots detta att kämpa för en hållbar och konkret förändring. Hon är en äkta changemaker!

Demokrati handlar om människors möjligheter att delta i och påverka det samhälle de lever i. Men det blir allt svårare för dem som vill stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och en hållbar värld att göra sina röster hörda. År 2017 mördades till exempel 200 miljöaktivister och 74 journalister runt om i världen. Att stå upp för sina rättigheter och uttrycka sina åsikter kan alltså på många håll vara förenat med livsfara. I många länder är också religions- och övertygelsefriheten starkt begränsad.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 i de Globala målen handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen, att se till att alla har tillgång till rättvisa och inkluderande institutioner. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa, ha möjlighet att utöva inflytande och att vara ansvarsutkrävande gentemot beslutsfattare.

 vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Kyrkans uppgift är bland annat att vara en profetisk röst, det vill säga att belysa sin samtid utifrån det som vi tror är Guds vilja, och visa på orättvisor, att utmana förtryckande maktstrukturer och värna den mest utsatta människan.

Historien har gång på gång visat att engagerade och organiserade människor kan åstadkomma positiv förändring. Många gånger har kyrkorna varit en drivande kraft i de förändringarna, som till exempel vid avskaffandet av apartheid i Sydafrika.

För att fortsätta detta arbete vill vi under årets Globala vecka uppmana alla att ta ansvar för att stå upp för de rättigheter och inkluderande institutioner vi har i vårt samhälle, men också att stötta och sprida kunskap om de människor vars möjligheter och rätt att organisera och uttrycka sig begränsas och hotas.

Vi måste se till att alla får höras!

Ladda ner vårt temamagasin

Vi har tagit fram ett gediget inspirationsmagasin om temat: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla, med berättelser från personer och organisationer på lokal och global nivå, som alla arbetar för demokratiskt utrymme och mänskliga rättigheter på olika sätt.

Magasinet innehåller också tips och inspiration för eget engagemang.
Ladda fritt ner magasinet (PDF, 56 sidor): Globala veckan magasin webb

Fördjupning

Det finns många intressanta rapporter för dig som är intresserad av att fördjupa din kunskap i ämnet. Här är några förslag:
Globala målen www.globalamalen.se
CONCORDs rapport Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten att organisera sig.
Forum Syds rapport Defending their rights, risking their lives
Kvinna till kvinnas rapport Så tystas en kvinnorörelse
Andra bra källor till information är CIVICUS och Freedom house