Kyrkornas globala vecka

Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkorna gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. Veckan firas varje år i november sedan år 2005.

15-22 november 2020

 

Hälsa och välbefinnande

Under 2020 påminns vi om hur världen är ett gemensamt hem och hur alla människor berör varandra genom den pågående pandemin. Rörligheten mellan länder är inte längre självklar. Oron för smittspridning är stor, liksom oron för världsekonomin. De som drabbas allra värst i den nuvarande situationen är de som från början har minst. Pandemin ökar klyftorna mellan rika och fattiga samtidigt som vi alla är en del av samma kamp för hälsa och överlevnad. En uppenbar risk är att viktiga frågor hamnar i skuggan av pandemin. Frågor om demokrati och jämlikhet, klimat och hållbarhet, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Globala målen - mål 3
Bland FN:s globala mål för hållbar utveckling finns mål 3 om hälsa och välbefinnande. Målet handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Nu är det många år sedan jag var i Kongo-Kinshasa för att besöka Svenska Baptistsamfundets tidigare missionsstationer i området Bandundu. Det gav mig en insikt i vad kyrkornas missionsarbete har betytt och betyder världen över. I stöd till utbildning av läkare, kunskap om vaccin och vård, förbandslinne som rivits av gamla lakan i kvinnoföreningar i åratal, babypaket och näringslära.

Hela världen har drabbats av coronaviruset. Det påverkar oss alla. Vi behöver samtidigt vara medvetna om och hålla i minne andra sjukdomar som ännu är livshotande verklighet i vår globala familj.

Malaria
Malaria fortsätter att döda cirka 1000 personer om dagen, varav cirka 70 procent är barn under fem år. Mässlingen har varit på tillbakagång, men ökar sedan ett par år. 2018 dog 140 000 trots att vaccin finns sedan många år.

Ebola
Ebola är en annan sjukdom som skördar många liv och där vaccin ännu inte är åtkomlig i stor utsträckning. Alla dessa sjukdomar är mer än en armlängds avstånd från vår svenska verklighet. För andra, till exempel i Kongo-Kinshasa, är de i allra högsta grad närvarande.

Näringsbrist
Liksom den helt onödiga dödsorsaken näringsbrist som drabbar cirka 2,5 miljoner barn under fem år varje år. Det är i allra högsta grad en fråga om hälsa och välbefinnande.

Corona
Mer än 800 000 rapporteras döda till följd av coronaviruset, närmare en miljon. Det är oerhört många människor och det är tragiskt.

Låt oss i kyrkornas globala vecka be om hälsa och välbefinnande för alla åldrar och på hela jorden. Coronaviruset har drabbat oss alla, andra sjukdomar är vi i Sverige förskonade från, men de är högst levande i andra delar av vårt globala hem.

Att den största dödsorsaken handlar om näringsbrist ser jag som en svår och tung skuldbörda att bära för oss som kollektiv mänsklighet. Kyrie Eleison – Herre, förbarma dig!

Guds avbild

Fred, försoning, rättvisa, jämlikhet, utrota hunger, demokrati och mänskliga rättigheter … Det finns många sätt att uttrycka strävan efter ett värdigt liv för alla människor på jorden utifrån en kristen grundsyn att alla är skapade till Guds avbild, lika mycket värda och att jorden, skapelsen är för oss att förvalta tillsammans.

Ordet ekumenik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”hela den bebodda världen”, eller ”hela Guds hushåll”. Ekumenik har också kommit att bli uttrycket för kyrkornas strävan efter enhet och samverkan. Globala frågor är ekumeniska frågor och Kyrkornas globala vecka är en utmaning till kyrkorna tillsammans att lokalt lyfta rättvisefrågor.

Bön i Globala veckan 2020

Livets Gud,
i dig är det som vi lever, rör oss och är till.
Vi tackar dig för livets gåva och allt som vi får ta emot av dig.
Du håller din vakande hand över var och en av oss.

Vi lever i en tid då hela världen är drabbad.
Vi ber om hälsa och välbefinnande för alla människor på jord,
särskilt för dem som på olika sätt drabbas av sjukdom
och för dem som känner oro och ängslan.

Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.

Vi ber för alla dem som arbetar med att ge stöd åt människor i utsatthet
inte minst inom sjuk- och hälsovården.

Hjälp oss alla att bidra till ett samhälle
som värnar alla människors värde och värdighet.
Ge oss kraft att stödja varandra bortom egna intressen.

Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Bibeltexter

Bibeltexter som kan användas i samband med Globala veckan:

5 Mosebok 15:7-11
5 Mosebok 30:11-20
Psaltaren 24
Psaltaren 85:11-14
Amos 5:21-24
Matteusevangeliet 7:12
Matteusevangeliet 25:31-46
Markusevangeliet 10:45
Lukasevangeliet 4:16-21
Lukasevangeliet 10:25-37
2 Korinthierbrevet 8:9-15
Jakobsbrevet 2:1-9
1 Johannesbrevet 3:16-20

Tips

Vi vill inspirera till, att utifrån lokala förutsättningar, arrangera Kyrkornas globala vecka med det tema och på det sätt som engagerar och fungerar på din ort. Här är några tips:

Vem får höras? – kyrkornas roll för en hållbar värld
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/skr-globala-veckan_uppslag-webb_utskrift.pdf

Jord att leva på –Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/skr_inspiration-2015_webb.pdf

Över gränser – om migration och flyktingskap
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/skr_inspiration-2011_webb1.pdf

Om Kyrkornas globala vecka

Om Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka har funnits sedan 2005 och firas varje år november med avslutning på Domsöndagen och är en tråd från det som tidigare hette Ekumeniska U-veckan. Kyrkornas globala söndag firades första gången 2003 och utvecklades sedan till en hel vecka från och med 2005. Idén var – och är – att alla får möjlighet att under samma tid säga samma sak. 

Under åren 2005-2018 utvecklades Kyrkornas globala vecka med stöd från Sida, bland annat genom materialproduktion. Detta gjorde att engagerade människor fick stöd i att planera och genomföra aktiviteter utifrån lokala förutsättningar. Mycket av materialet är fortfarande aktuellt och går att återanvända. Annat kan behöva en översyn med uppdaterad information. Det viktiga är att bönen och arbetet för en rättvis värld fortsätter. Genom att avsätta en vecka om året för att särskilt påminna oss om det globala ansvaret stärker vi det ekumeniska tänkandet om Guds hushåll som innefattar allt levande och alla resurser, ja hela vår globala samvaro mellan människor och vår skapelse.

Bakom Kyrkornas globala vecka står Sveriges kristna råd.