Sveriges kristna råd har inte längre ett övergripande ansvar för Kyrkornas globala vecka. Men vi uppmuntrar församlingar att göra egna satsningar på detta tema under perioden.


Tidigare tema för Kyrkornas globala vecka:

Globala veckan 2021 14-21 november:
Etiska placeringar och fossil avinvestering

Här följer tips och idéer för församlingars uppmärksammande av Kyrkornas globala vecka 2021.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling har sammanställt följande förslag, resurslänkar och utmanande frågor i syfte att inspirera församlingar till arrangemang av olika aktiviteter under globala veckan (eller vid annat tillfälle). Arbetsgruppen bjuder också in till ett ekumeniskt webinarium lördagen den 20 november klockan 15.00-17.00 med rubriken ”Kan en kyrka för framtid främja det fossila? – om etiska placeringar och fossil avinvestering”.

Varför?
Det finns idag en hög medvetenhet på olika nivåer om att klimatkrisen kräver en avveckling av fossila drivmedel och den fossila industrin. Olja, naturgas och kol är helt enkelt inte hållbart. Fortsatt användning riskerar att klimatförändringarna når en nivå som hotar mänsklighetens och planetens överlevnad. Detta går helt emot det uppdrag människan fått att förvalta och skydda Guds skapelse. Kyrkorna i Sverige har länge arbetat för ekologisk hållbarhet. Ett uttryck för det är SKR-skriften ”Värna den jord som Gud älskar” som kyrkoledarna i Sveriges kristna råds styrelse antagit, se Värna den jord Gud älskar. Många samfund har också antagit egna miljödokument med höga målsättningar, men nu ligger utmaningen att gå från ord till handling för praktisk omställning på olika nivåer. Ett område där det är mycket angeläget med en snabb omställning är etiska placeringar och fossil avinvestering. Läs gärna Arne Fritzons tankar om ekonomi och ekumenik.

Vad behöver vi göra?
Frågor som är angelägna att uppmärksamma är:

  • Vad görs för att höja församlingsmedlemmars medvetenhet om var deras privata pengar är placerade och var det finns alternativ till fossil investering?
  • Hur ställer sig våra svenska kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri? Vilka policys har de gällande kapitalplacering?
  • Svenska kyrkans färdplan för klimatet rekommenderar man alla församlingar att inte investera i fossil industri utan i speciella Svenska kyrkans Ethos-fonder. Vilka beslut finns inom andra samfund?

Konkret behöver församlingarna titta på om pengar placeras oetiskt till exempel genom investeringar som stödjer fossil industri – och då börja ett arbete för att flytta på pengarna och vara tydliga i arbetet. För detta behövs också kunskaper om vilka alternativ som finns för mer hållbara placeringar. Här är det viktigt att ta vara på de erfarenheter som finns och i dialog lära av varandra. Därför är det angeläget att samla människor som handhar ekonomi för att se hur andra gör och tänker. De föreläsningar och erfarenhetsutbyten för församlingar som planeras inom ett samfund bör kunna göras tillgängliga också för andra samfund. Inom alla samfund behövs ett arbete göras att förankra och tillämpa nationell policy på lokal nivå.

Hur lär vi oss mer?
Både gällande församlingars och privatpersoners kapitalplaceringar är det viktigt att följa debatten kring svenska bankers och svenska pensionsfonders investeringar. Här görs kontinuerligt ett viktigt arbete inom Fair Finance Guide som kan ge redskap för analys och omställning.  Förutom att använda dessa kunskaper för att se hur det egna sparandet såväl som den egna församlingens kapitalplaceringar kan bli mer hållbara kan de också ligga till grund för ett aktivt påverkansarbete.

Påverka fler!
Att avinvestera är viktigt i sig, men är också ett led i att påverka banker och pensionsfonder att inse att investering i fossila verksamheter är ohållbart och faktiskt också oekonomiskt.

Ett annat sätt att bedriva påverkansarbete är att öka medvetenheten om den egna kommunens kapitalplaceringar. Vissa kommuner går före och är med i nätverket Klimatkommunerna, se
klimatkommunernas checklista. Församlingarna i en kommun kan tillsammans med andra aktörer i det civila samhället bidra till att utmana de lokala politikerna att våga ta ansvarsfulla och modiga beslut. Politiker ska förstå att det är en folkrörelse som står bakom denna angelägna omställning.

I församlingarnas arbete för egen omställning och för deras påverkansarbete kan uttalanden från kyrkoledare vara både berikande inspiration och användbara redskap. Ofta kan modiga kyrkoledare vara profetiska röster som både utmanar inåt mot de egna samfunden och utåt mot politiker på olika nivåer. Här kan ytterligare inspiration och redskap fås genom internationella och ekumeniska uttalanden. Därför är det viktigt att följa hur frågan om fossil avinvestering hanteras i de internationella ekumeniska och kyrkliga sammanhangen. Ett exempel kommer från Global Catholic Climate Movement.

Fler ekonomiska aktiviteter för församlingen
Församlingar och samfund kan vara internationellt aktiva i sitt påverkansarbete genom att ansluta till internationella kampanjer. Ett exempel är kampanjen The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty som arbetar för att få till ett ramverk liknande det världen enades kring om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen – den här gången kring att nedmontera produktion och förbränning av fossila bränslen. Till det här initiativet kan länder, städer, organisationer och enskilda ansluta sig.

Ett annat område som rör ansvarsfull förvaltning av församlingarnas ekonomi är hur man hanterar sina fastigheter. Hållbarhet har inte bara med hur vi placerar pengar, utan också hur vi nyttjar och förvaltar våra tillgångar, t ex fastigheter. Äger församlingen fastigheter som egentligen inte behövs eller som inte nyttjas särskilt ofta? Behövs nya lokaler i växande områden? Är befintliga lokaler ändamålsenliga för verksamheten? Är de miljömässigt hållbara? Ett förslag på aktivitet under globala veckan kan vara att inbjuda församlingsstyrelsen/kyrkorådet att svara på hur man tänker kring församlingens fastigheter.

Många globala rättvisefrågor

Det är naturligtvis också möjligt för församlingar att istället för årets föreslagna tema välja att under Kyrkornas globala vecka fokusera på någon annan angelägen global rättvisefråga. Vi vill inspirera till, att utifrån lokala förutsättningar, arrangera Kyrkornas globala vecka med det tema och på det sätt som engagerar och fungerar på din ort.

Fred, försoning, rättvisa, jämlikhet, utrota hunger, demokrati och mänskliga rättigheter … Det finns många sätt att uttrycka strävan efter ett värdigt liv för alla människor på jorden utifrån en kristen grundsyn att alla är skapade till Guds avbild, lika mycket värda och att jorden, skapelsen är för oss att förvalta tillsammans.

Ordet ekumenik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”hela den bebodda världen”, eller ”hela Guds hushåll”. Ekumenik har också kommit att bli uttrycket för kyrkornas strävan efter enhet och samverkan. Globala frågor är ekumeniska frågor och Kyrkornas globala vecka är en utmaning till kyrkorna tillsammans att lokalt lyfta rättvisefrågor.

Som inspiration tipsar vi nedan om bibelord och tidigare resursmaterial.